Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UO)Optometria, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UO_OP_MGR_D2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Opolski
Kierunek studiów Optometria
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Dostępne 2 miejsca 

Oferta studiów na kierunku Optometria II stopnia jest skierowana do osób, które pragną pracować w zawodzie optometrysty. Są to studia II stopnia, które obejmują dwa lata nauki i pozwalają uzyskać tytuł magistra. Program studiów jest dostosowany do wymagań Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki. Absolwenci tych studiów uzyskają kompetencje i spełnią wymogi formalne stawiane optometrystom, przez przegłosowaną przez sejm RP ustawę o niektórych zawodach medycznych, zgodnie z którą zawód optometrysta zostaje wpisany na listę zawodów medycznych oraz która reguluje m.in. wymagania dotyczące wykształcenia stawiane optometrystom.

Wady wzroku stają się powszechnym problemem ludzkości. W związku z tą sytuacją, gwałtownie zwiększa się zapotrzebowanie rynku pracy na wykształconych specjalistów w zakresie optometrii. Optometryści są poszukiwani na rynku pracy i mogą liczyć na godziwe wynagrodzenie.

 Instytut Fizyki dysponuje nowoczesną aparaturą badawczą oraz dobrze wyposażonymi laboratoriami, w tym warsztatem optycznym i pracownią optometryczną, a także pracowniami komputerowymi dla studentów z dostępem do nowoczesnego oprogramowania i sieci internetowej. Pozwala to na prowadzenie wielu zajęć w formie laboratoriów i uzyskanie praktycznej wiedzy przez absolwentów. W zdobyciu praktycznej wiedzy pomaga również fakt, że Instytut Fizyki współpracuje z doświadczonymi optometrystami, znającymi zawód od strony praktycznej i przekazującymi studentom umiejętności dotyczące właściwego postępowania z pacjentem i odpowiednich procedur, z którymi związane jest każde badanie optometryczne.

Instytut Fizyki posiada duże doświadczenie w prowadzeniu kierunków i specjalności promedycznych. Współpracujemy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym oraz wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą.

 W Instytucie Fizyki są prowadzone naukowe badania doświadczalne i teoretyczne z dziedziny nauk fizycznych. Pracownicy Instytutu cieszą się uznaniem w świecie naukowym, współpracują z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Są też włączeni w realizację kilku dużych międzynarodowych projektów naukowych.

 Instytut Fizyki zapewnia studentom dostęp do laboratoriów naukowych w celu wykonywania zadań wynikających z programu studiów i uczestnictwa studentów w badaniach naukowych.

 Studiowanie odbywa się zgodnie z Europejskim Systemem ECTS, co umożliwia studentom odbycie części studiów w uczelniach zagranicznych. W szeregach naszych studentów mamy stypendystów Ministra i laureatów nagród JM Rektora. Studenci mogą liczyć na życzliwą opiekę i pomoc w studiowaniu ze strony pracowników.

Charakterystyka kierunku

O przyjęcie na kierunek Optometria II stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków, dla których dyscypliną wiodącą są dyscypliny z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych lub dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

 

Celem studiów Optometria II stopnia jest wykształcenie specjalistów – optometrystów, których zadania zawodowe obejmują:

- badanie oczu pacjentów i przeprowadzanie badań diagnostycznych w celu oceny zdrowia narządu wzroku i określenia charakteru i zakresu problemów oraz nieprawidłowości związanych ze wzrokiem;

- badanie funkcji wzroku z użyciem wyspecjalizowanych instrumentów i sprzętu do pomiaru ostrości wzroku, funkcji dróg wzrokowych, pola widzenia, ruchu gałki ocznej, swobody widzenia i ciśnienia śródgałkowego;

- konsultowanie się z oftalmologami, lekarzami okulistami lub innymi specjalistami ochrony zdrowia i kierowanie do nich pacjentów, jeżeli niezbędne jest dodatkowe leczenie;

- wykrywanie i diagnozowanie zaburzeń ruchu gałki ocznej i wad widzenia dwuocznego oraz planowanie i realizowanie programów rehabilitacji.

- udzielanie pacjentom porad z zakresu ćwiczenia oczu służącego koordynacji ruchów gałek ocznych i skupieniu wzroku;

- dobieranie i przepisywanie okularów korekcyjnych, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych;

- udzielanie porad związanych ze stanem narządów wzroku, takich jak: pielęgnacja soczewek kontaktowych, dbałość o wzrok przez osoby starsze, optyka, ergonomia widzenia oraz bezpieczeństwo

Koncepcja kształcenia na kierunku Optometria studia II stopnia została opracowana w oparciu o wytyczne dotyczące zakresów tematycznych zajęć PTOO i wytyczne dotyczące akredytacji europejskiej optometrysty.

Zajęcia będą prowadzić zarówno nauczyciele akademiccy Instytutu Fizyki, jak i doświadczeni dyplomowani optycy i optometryści oraz lekarze okuliści.

Studenci kierunku Optometria będą korzystać z sal dydaktycznych wyposażonych w specjalistyczny sprzęt, który umożliwi uzyskanie odpowiednich kompetencji i wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce przy stosowaniu nowoczesnych narzędzi. Dzięki licznym zajęciom laboratoryjnym prowadzonym w niewielkich grupach ćwiczeniowych zapewniony jest lepszy kontakt studenta z prowadzącymi zajęcia, co istotnie wpływa na jakość nauczania i procesu uczenia się. Odpowiednie przygotowanie praktyczne ma przede wszystkim znacznie skrócić w przyszłości etap wdrażania absolwentów do pracy.

Istotną rolę w kształceniu oraz nabywaniu praktycznych umiejętności zawodowych przyszłych optometrystów będzie pełniła trzytygodniowa praktyka w gabinetach optometrycznych.