Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Informacja o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do PROGRAMU MOST

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) informujemy, że wspólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz informujemy o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów.

 

Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są: 

 

 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, NIP: 777 00 06 350, REGON: 000001293 (dalej "Współadministrator Wykonawczy")

a także Pani/Pana Uczelnia Macierzysta (dalej   "Współadministrator").

 

 1. Wspólne administrowanie danymi osobowymi na podstawie art. 26 ust. 1 RODO nie ma wpływu na realizację uprawnień przysługujących Pani/Panu na podstawie RODO. Zgodnie z ustaleniami między Współadministratorami każdy ze Współadministratorów jest podmiotem odpowiedzialnym za zgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych.
 2. Współadministratorzy wyznaczyli punkt kontaktowy, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: e-mail: iod@amu.edu.pl. Niezależnie od powyższego w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z każdym ze Współadministratorów.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i udziału w procesie rekrutacji do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Pani/Pana zgoda), a także wykonywania przez Współadministratorów obowiązków archiwalnych, innych statutowych – w szczególności odpowiednia weryfikacja kandydatów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z  ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, innymi przepisami szczególnymi)
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  1. dostawcom niezbędnych usług dla Współadministratorów, na podstawie stosownych umów powierzenia danych,
  2.  Uczelni, do której Pani/Pan aplikuje (na podstawie Pani/Pana zgody). 
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów w jakich zostały pozyskane, w tym: w procesie rekrutacji – do jego zakończenia, w celach archiwalnych – do ukończenia przez Panią/Pana studiów.
 6. posiada Pani/Pan prawo do:
  1.  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2.  prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  3.  prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
  4.  prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
  5.  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
  6.  prawo do przenoszenia danych osobowych - przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO,
  7.  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda).
 7.  podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji w programie MOST.

 

 

Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych

 Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie  przez Administratorów – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uczelnię Macierzystą, moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu przeprowadzenia i udziału w procesie rekrutacji do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, a także na udostępnienie  tych danych Uczelni Przyjmującej.

 Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli obowiązku informacyjnego umieszczonej na stronie internetowej rejestracji, Ponadto Administrator poinformował mnie, że:

·         niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia w tej samej formie, w jakiej zgoda została wyrażona.  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,