• zaloguj się
 • utwórz konto

 

Deklaracja dostępności strony internetowej www.irkmost.amu.edu.pl

 

Uniwersytecka Komisja Kształcenia zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Internetowej Rejestracji Kandydatów do Programu MOST www.irkmost.amu.edu.pl

 

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-11-29.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-06-07.

 

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

 • Tytuły podstron
  • Niektóre strony serwisu posiadają nierozróżnialne tytuły.
 • Linki
  • Link zmiany języka na stronie głównej jest grafiką bez znacznika ALT.
 • Pola formularzy
  • W serwisie występują formularze z problemami dot. właściwej sygnalizacji błędnego wypełnienia danych.
  • W serwisie występują pola formularza o nieprawidłowej etykiecie.
 • Dostępność elementów klikalnych
  • W serwisie występują elementy klikalne bez etykiet lub jednoznacznych tekstów linków.
 • Widoczność fokusa klawiatury
  • Strona główna serwisu może ukrywać widoczność fokusu klawiatury.
  • Serwis może ukrywać widoczność fokusu klawiatury.
 • Walidacja HTML/CSS
  • W serwisie występują problemy z walidacją HTML.
 • Dostępność materiałów zamieszczonych na stronie
  • Serwis może posiadać odnośniki do dokumentów, które nie są dostępne.

 

Wyłączenia

 

 • Wyszukiwanie w serwisie
  • Mechanizm wyszukiwania ofert rekrutacyjnych dostępny jest na dedykowanej stronie "Oferta"

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

 

Na stronie irkmost.amu.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą kontaktową, którą jest Paulina Kaźmierczak – dostępna pod numerem telefonu: 61 829 10 88 oraz adresem mailowym: pkaz@amu.edu.pl

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie którego elementu strony internetowej dotyczy oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny sposób przedstawienia tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie z informacją o terminie realizacji, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://bip.brpo.gov.pl).

 

Dostępność architektoniczna

 

Sekretariat Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia – odpowiedzialny za koordynację rekrutacji do Programu MOST – znajduje się w budynku Domu Studenckiego Jowita UAM, ul. Zwierzyniecka 7c (pok. 216), 60-813 Poznań.

 

Budynek składa się z dwóch części – budynku głównego oraz mniejszego budynku położonego wzdłuż ulicy Zwierzynieckiej prostopadle do budynku głównego.

 

Sekretariat znajduje się na drugim piętrze budynku mniejszego. Aby dotrzeć do Sekretariatu należy na domofonie nacisnąć przycisk Recepcja i poprosić Panią Paulinę Kaźmierczak – do biura prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Sekretariat znajduje się w ostatnich pomieszczeniach od wejścia na II piętro, po prawej stronie. W ciągach komunikacyjnych nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego.

 

Co istotne, aby wziąć udział w rekrutacji do Programu MOST nie jest konieczne złożenie jakichkolwiek dokumentów w Sekretariacie – wszystkich formalności dopełnić można poprzez portal rekrutacyjny www.irkmost.amu.edu.pl, a odpowiedzi na zapytania uzyskać: telefonicznie (61 829 10 88), poprzez kontakt e-mail (pkaz@amu.edu.pl) lub wysłanie wiadomości na portalu Facebook (www.facebook.com/programmost2000).

 

Z racji znaczących barier architektonicznych, w przypadku chęci spotkania, Pracownik Sekretariatu (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – 61 829 10 88 lub e-mailowym – pkaz@amu.edu.pl) spotka się z zainteresowaną osobą w części parterowej budynku głównego.