Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Zarządzanie informacją, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WZKS_ZARZ_INF_S2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia na kierunku „Zarządzanie informacją” przygotowują absolwenta do podejmowania złożonych i zaawansowanych naukowych działań poznawczych w odniesieniu do szerokiej grupy zjawisk i procesów związanych z zarządzaniem informacją, począwszy od tych warunkujących poszukiwanie informacji, poprzez jej pozyskiwanie, gromadzenie, opracowanie i przetwarzanie, do udostępniania i wykorzystania przez człowieka. Mają także na celu przygotowanie absolwenta do opracowania i realizacji zaawansowanych zadań profesjonalnych związanych z zarządzaniem informacją w różnych instytucjach i organizacjach działających w sferze komunikacji publicznej, kultury, edukacji, biznesu, nauki i administracji, zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem informacji i dokumentów oraz dorobku kulturowego człowieka.

Absolwent studiów powinien dążyć do kontynuowania naukowego poznania problematyki zarządzania informacją z wykorzystaniem metod naukowych i dorobku nauki wypracowanego na gruncie bibliologii i informatologii i uzupełnianego dorobkiem dyscyplin pokrewnych. Powinien być także zdolny do odpowiedzialnego, a zwłaszcza autonomicznego podejmowania decyzji, które podejmuje bazując na dorobku nauki i samodzielnie podjętych badaniach. Wyniki analiz jest w stanie zaprezentować w sposób syntetyczny. Jest również przygotowany do rozwiązywania nietypowych problemów, proponowania rozwiązań oryginalnych i innowacyjnych, pełnienia roli lidera w środowisku profesjonalnym, rozdzielania ról w grupie współpracowników. Studia przygotowują wysokiej klasy specjalistę ukierunkowanego zawodowo w wybranym przez siebie obszarze związanym z zarządzaniem informacją, a zwłaszcza: bibliotekarstwem, infobrokerstwem i wywiadem gospodarczym, projektowaniem, tworzeniem i udostępnianiem kolekcji cyfrowych lub transferem wiedzy z nauki do gospodarki.

Studia dostarczają także niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających absolwentowi efektywne funkcjonowanie w środowisku akademickim i profesjonalnym, w tym skuteczne komunikowanie się w mowie i piśmie, argumentowanie, oraz sprawne śledzenie rozwoju dorobku bibliologii i informatologii, zrozumienie roli nauk humanistycznych w badaniach podstawowych i stosowanych zjawisk z zakresu zarządzania informacją i dostrzeganie ich różnych kontekstów kulturowych. Mają także pozwolić na aktywne uczestniczenie w wydarzeniach szeroko rozumianej kultury z poszanowaniem zasad prawnych i dbanie o jego zachowanie oraz na intensyfikację uczestnictwa w różnorodnych formach współczesnego życia kulturalnego.