Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Lingwistyka, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WF_LINGWISTYKA_S2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Lingwistyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 4
Adres WWW https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wfilg/lingwistyka
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

- ma uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę, w tym wiedzę szczegółową, z zakresu lingwistyki stosowanej (przekładoznawstwa), zorientowaną na zastosowania w praktyce przekładu

- zna podstawową terminologię nauk humanistycznych, a w stopniu pogłębionym terminologię lingwistyki stosowanej (przekładoznawstwa) w języku polskim oraz w dwóch językach obcych

- ma pogłębioną wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach, narzędziach komputerowych i dobrych praktykach stosowanych przez tłumacza tekstów pisanych i ustnych, zorientowaną na innowacyjne rozwiązywanie złożonych problemów w nietypowych sytuacjach profesjonalnych

- ma pogłębione rozumienie roli języka i kultury zorientowane na zastosowania w praktyce przekładu

- ma szczegółową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji świadczących usługi związane z szeroko rozumianą komunikacją międzykulturową, a zwłaszcza tłumaczeniem tekstów pisanych i mówionych

- ma pogłębioną wiedzę o odbiorcach różnego typu tekstów pisanych i mówionych oraz pogłębioną wiedzę o metodach diagnozowania potrzeb i oceny jakości usług dla odbiorców przekładów tych tekstów

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowania przekładów niespecjalistycznych, jak i specjalistycznych tekstów pisanych oraz niespecjalistycznych tekstów mówionych z dwóch wybranych języków obcych w języku polskim oraz z języka polskiego w wybranym języku obcym

- ma pogłębione umiejętności organizacyjne i samodzielnie planuje i realizuje oryginalne i innowacyjne projekty translatorskie

- posiada pogłębione umiejętności w zakresie prowadzenia badań i analiz niezbędnych do diagnozy potrzeb odbiorców przekładu

- posiada pogłębione umiejętności w zakresie oceny jakości przekładu tekstu pisanego

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować niezbędne w procesie przekładu informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy dotyczące wyborów translatorskich

- potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w sferze przekładu i lokalizacji, w języku polskim oraz w dwóch językach obcych

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym uznawanym za podstawowy dla danej sytuacji badawczej, z zakresu krytyki przekładu

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim oraz w dwóch językach obcych, w zakresie teorii i praktyki przekładu

- ma umiejętności językowe w zakresie lingwistyki stosowanej (przekładoznawstwa), zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania translatorskiego

- potrafi współdziałać i pracować w grupie pracującej nad określonym projektem translatorskim, przyjmując w niej różne role

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu tłumacza

- rozumie potrzebę uczenia się i doskonalenia swojego warsztatu translatorskiego przez całe życie, również poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym.