• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWB) Biologia - studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWB_S2-WB_BIOL
Jednostka organizacyjna Uniwersytet w Białymstoku
Kierunek studiów Biologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3
Adres WWW https://biologia.uwb.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2023 13:35 – 15.05.2023 23:59)

Blok: Biologia molekularna 

Pozwala na poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdobytych na studiach pierwszego stopnia w zakresie biologii molekularnej, genetyki i biofizyki molekularnej, enzymologii, filogenetyki, bioinformatyki, metod analizy genomów, a także paleobiologii. Podstawową grupę zajęć stanowią praktyczne zajęcia laboratoryjne w ramach przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych z wykorzystaniem technik molekularnych z elementami nanotechnologii.

Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, analitycznych, diagnostycznych czy przemysłowych wykonujących analizy z zastosowaniem różnorodnych technik molekularnych.

Blok: Biologia sądowa 

Umożliwia zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami w zakresie nauk biologicznych, które są wykorzystywane w sądownictwie i kryminalistyce. Absolwent otrzyma obszerną wiedzę z zakresu genetyki człowieka, genetycznych podłoży zachowań patologicznych człowieka, osmologii, genetyki sądowej, kryminalistyki czy daktyloskopii. Zdobędzie umiejętności typowania i zabezpieczanie dowodów i śladów biologicznych, analizowania materiału kostnego, oznaczania materiału biologicznego, w tym rozpoznawania gatunków prawnie chronionych, gatunków roślin trujących i narkotycznych, przeprowadzania analiz genetycznych i biochemicznych. Absolwent uczy się przygotowania ekspertyz sądowych powstałych na bazie zebranego i zabezpieczonego materiału biologicznego oraz poznaje różne aspekty pracy biegłego.

Absolwent przygotowany jest na podjęcie pracy w laboratoriach biologicznych, chemicznych, czy kryminalistycznych policji oraz podejmowania współpracy z policją, prokuraturą i lekarzami medycyny sądowej.

Blok: Biologia środowiskowa 

Wybór tego bloku to poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie zagadnień dotyczących związków środowiska abiotycznego z przyrodą ożywioną. Jest realizowane w ramach takich przedmiotów, jak ekologia roślin, fitosocjologia, gleboznawstwo, toksykologia środowiska, mikrobiologia środowiska, alternatywne źródła energii, ochrona wód oraz na zajęciach fakultatywnych, laboratoryjnych i terenowych.

Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy zarówno w terenie, jak i w laboratorium, w instytucjach czynnej ochrony przyrody, referatach ochrony środowiska urzędów różnego szczebla i innych.

Blok: Mikrobiologia z biotechnologią

Poszerza wiedzę dotyczącą procesów biologicznych i biotechnologicznych zachodzących przy współudziale mikroorganizmów. W tym bloku proponowane są następujące przedmioty obowiązkowe: metody analityczne w mikrobiologii i biotechnologii, kultury in vitro, genetyka mikroorganizmów, immunopatologia, genetyka mikroorganizmów, mikrobiologia kliniczna, filogeneza molekularna oraz przedmioty do wyboru.

Absolwent jest przygotowany do posługiwania się aparaturą diagnostyczną i badawczą oraz nabywa umiejętności pracy z materiałem biologicznym w laboratoriach diagnostycznych służby zdrowia (na stanowiskach, na których nie są wymagane uprawnienia diagnosty laboratoryjnego w rozumieniu Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej), w placówkach weterynaryjnych, ochrony przyrody i środowiska, a także w laboratoriach badawczych przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego.

 

W ramach studiów student realizuje:

  • Moduł ogólnouczelniany: język obcy i przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych
  • Moduł podstawowy: przedmioty w zakresie planowania badań i opracowywania ich wyników – statystyka, metodologia nauk przyrodniczych, technologie informacyjne oraz bioetyka 
  • Moduł kierunkowy: przedmioty z zakresu biologii ogólnej, takie jak biogeografia i biologia ewolucyjna
  • Moduł specjalnościowy, w ramach którego student poszerza swoją wiedzę i umiejętności w zakresie nauk biologicznych, zgodnie z wybranym blokiem specjalnościowym
  • Moduł dyplomowy: zaplanowanie i przygotowanie eksperymentalnej pracy magisterskiej. Student ma możliwość wyboru tematyki pracy dyplomowej z dyscypliny nauk biologicznych, zgodnie z własnymi zainteresowaniami
  • Moduł praktyk zawodowych: umożliwia wykorzystanie teoretycznej wiedzy podczas pracy w przedsiębiorstwach, laboratoriach i placówkach naukowo-badawczych oraz zapoznanie z lokalnym rynkiem pracy

Szczegółowe informacje o programie studiów wraz z wykazem przedmiotów na poszczególnych semestrach znajdują się pod adresem:

https://biologia.uwb.edu.pl/studenci/podstrony/plany-studiow/