Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWM) Pedagogika, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWM_S2-PED
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kierunek studiów Pedagogika
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Limit miejsc 15
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Absolwent: dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na zdobytą specjalizację zawodową, posiada kompetencje poznawcze, metodyczne, badawcze (diagnostyczne) oraz umiejętności praktyczne. Dysponuje wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną i filozoficzną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji i pracy opiekuńczej, dydaktycznej, wychowawczej, animacyjnej i społecznej na rzecz środowiska lokalnego oraz konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Legitymuje się pogłębionymi kompetencjami interpersonalnymi predysponującymi do sprawnego działania w różnorodnych grupach społecznych i pełnienia w nich roli opiekuna, wychowawcy, animatora i koordynatora. Charakteryzuje się umiejętnościami analitycznymi i metodologicznymi, osobistą odpowiedzialnością, innowacyjnością oraz gotowością do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego przez całe życie.

Zakresy kształcenia

  • Animacja społeczna z projektowaniem edukacyjnym
  • Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią
  • Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego

Po ukończeniu kształcenia w zakresie animacji społecznej i projektowania edukacyjnego absolwent uzyskuje kompetencje poszukiwane na dynamicznie rozwijającym się rynku usług społecznych. Może podjąć pracę w szeregu instytucji i organizacji o różnych profilach, w tym: placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych realizując zadania związane z animacją i projektowaniem edukacyjnym; placówkach kulturalnych; instytucjach realizujących działalność turystyczno-rekreacyjną; urzędach administracji państwowej i samorządowej;  organizacjach pozarządowych i podmiotach ekonomii społecznej; firmach i instytucjach o profilu szkoleniowym; placówkach zajmujących się organizacją czasu wolnego i wspieraniem rozwoju człowieka; instytucjach związanych z pomocą społeczną, świetlicach środowiskowych, klubach, w placówkach edukacji pozaszkolnej i nieformalnej; instytucjach świadczących usługi doradztwa i poradnictwa w zakresie rozwoju osobistego.

Studia w zakresie pedagogiki opiekuńczej z socjoterapią rozwijają kompetencje oraz przygotowują do pracy m.in. w placówkach  o charakterze opiekuńczo-wychowawczym (tj. domach dziecka, domach samotnej matki, rodzinnych domach dziecka, rodzinach zastępczych, pogotowiach rodzinnych, ośrodkach wsparcia dla rodzin, dzieci i młodzieży,  pogotowiach opiekuńczych, internatach, bursach, itp.); w placówkach dla osób w podeszłym wieku, terminalnie chorych i członków ich rodzin; organizacjach pozarządowych, w schroniskach dla bezdomnych, ośrodkach pomocy dziecku i rodzinie.

 

Studia w zakresie terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego rozwijają kompetencje oraz przygotowują do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz z uczniami w klasach IV-VIII szkoły podstawowej w zakresie terapii pedagogicznej i wspomagania rozwoju zdolności. Absolwenci nabywają kompetencje do prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach i innego typu placówkach organizujących różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się/ryzykiem wystąpienia trudności tego rodzaju oraz dzieciom uzdolnionym.

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje umożliwiają również rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej we wskazanych wyżej zakresach.