Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWM) Pedagogika, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWM_S1-PED
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kierunek studiów Pedagogika
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Limit miejsc 10
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Absolwent: dysponuje interdyscyplinarną wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną historyczno-filozoficzną niezbędną do zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy edukacyjnej, opiekuńczej, animacyjnej i doradczej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Posiada umiejętności budowania relacji interpersonalnych i społecznych, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Ma umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Studia przygotowują do prowadzenia diagnozy pedagogicznej i projektowania działań prorozwojowych, posługiwania się nowoczesnymi technologiami w edukacji oraz prowadzenia zajęć edukacyjnych, opiekuńczych, doradczych i kulturalnych z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi oraz osobami starszymi.

Zakresy kształcenia

  • Doradztwo zawodowe i personalne
  • Pedagogika szkolna z animacją kulturalną
  • Pedagogika opiekuńcza

Kształcenie na kierunku pedagogika w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela doradcy zawodowego (pracy w charakterze doradcy zawodowego, w tym także do wykonywania zawodu nauczyciela doradcy zawodowego w szkole). Po ukończeniu tego zakresu absolwent może podjąć pracę w szkołach podstawowych, biurach karier i biurach doradztwa personalnego; wojskowych centrach aktywizacji zawodowej; administracji samorządowej; urzędach pracy; agencjach doradztwa i pośrednictwa pracy; firmach i instytucjach o profilu szkoleniowym, doradczym i consultingowym oraz realizujących zadania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi i doradztwem personalnym; organizacjach obsługujących i wspomagających rynek pracy.

Po ukończeniu kształcenia w zakresie pedagogiki szkolnej z animacją kulturalną absolwent może podjąć pracę w placówkach oświatowych na stanowisku pedagoga szkolnego; w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (dopiero po ukończeniu studiów II stopnia); placówkach kulturalnych i edukacyjnych; instytucjach realizujących działalność turystyczno-rekreacyjną; urzędach administracji państwowej i samorządowej; organizacjach pozarządowych; firmach prowadzących impresariat artystyczny.

Po ukończeniu kształcenia w zakresie pedagogiki opiekuńczej absolwent może podjąć pracę w placówkach systemu oświaty na stanowisku wychowawcy; w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; placówkach dla osób w podeszłym wieku, terminalnie chorych i członków ich rodzin; organizacjach pozarządowych w obszarze pracy środowiskowej; schroniskach dla bezdomnych; placówkach zajmujących się organizacją czasu wolnego i wspieraniem rozwoju człowieka; ośrodkach pomocy dziecku i rodzinie.