Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWM) Filologia polska, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWM_S1-FILPOL
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kierunek studiów Filologia polska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Limit miejsc 5
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Filologia polska jest to kierunek studiów dla osób, które interesują wszelkie formy tworzywa językowego, które pragną rozwijać swoje zainteresowania czytelnicze i pisarskie, które mają potrzebę dyskusji nad zjawiskami literackimi i językowymi. To studia dla każdego, kto czuje, że z warsztatem redakcyjnym i przekazywaniem informacji może wiązać swoją przyszość. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia polska podczas studiów zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów kształcenia ogólnego i przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia humanistycznego oraz podstawową wiedzę z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i o literaturze. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości oraz współczesności. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Potrafi gromadzić i przetwarzać informacje, samodzielnie poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy zawodowe. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Na kierunku filologia polska na studiach stacjonarnych student ma do wyboru następujące zakresy: filologia polska ze specjalnością nauczycielską w zakresie języka polskiego, filologia polska - wiedza o kulturze.

Wiedza o kulturze daje możliwości poszerzenia wiedzy zdobytej w ramach przedmiotu z bloku podstawowego, a przede wszystkim dyskusji na temat arcydzieł filmowych, muzycznych i plastycznych, przygotowując m.in. do pracy krytyka literackiego, muzycznego, filmowego i teatralnego oraz samodzielnej pracy twórczej.

Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej w zakresie nauczania języka polskiego i specjalności nauczycielskiej w zakresie nauczania języka polskiego i wiedzy o kulturze absolwent jest przygotowany do pracy w szkole, zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego go do wykonywania zawodu nauczyciela.

Dzięki prowadzonym zakresom kształcenia oraz odbytym praktykom szanse na  zatrudnienie absolwentów kierunku filologia polska są zdecydowanie poszerzone.  Studia bowiem dają możliwość pracy w szkołach i ośrodkach wychowawczych (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej), redakcjach czasopism i środkach masowego przekazu, instytucjach oświatowych oraz kulturalnych, bibliotekach, wydawnictwach,  działach personalnych i szkoleniowych wszystkich zakładów pracy. Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.