Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWM) Prawo, studia jednolite magisterskie, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWM_PRAWO-JM
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kierunek studiów Prawo
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia jednolite magisterskie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 8
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

 Studia na kierunku Prawo wpisują się w misję Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – rozwoju twórczego myślenia, nauczania z poszanowaniem tradycyjnych wartości akademickich dotyczących humanizmu, tolerancji, wolności, poszukiwania prawdy i respektowania norm etycznych. Kształcenie na kierunku Prawo służy pomnażaniu kapitału intelektualnego przekuwającego się na rozwój regionu i kraju.

      Oferta dydaktyczna na kierunku Prawo pozostaje w ścisłym związku z zapotrzebowaniem lokalnego, krajowego, a także globalnego rynku pracy. Atrakcyjność kierunku wynika z jego uniwersalności, przekładającej się na możliwości późniejszego zatrudnienia oraz dostosowania programu studiów do zmieniającej się rzeczywistości poprzez wprowadzenie przedmiotów z zakresu szeroko rozumianego prawa europejskiego.

     Celem kształcenia na kierunku Prawo jest zdobycie przez studenta wiedzy z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa polskiego, wiedzy o systemie prawa europejskiego i międzynarodowego oraz wiedzy o elementach europejskiej kultury prawnej i wiedzy o mechanizmach funkcjonowania tych systemów jak i relacji względem otoczenia prawa. Ważne miejsce zajmuje zapoznanie studentów z zasadami etyki, kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie, wykształcenie umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych w tym ułatwiających pełnienie w przyszłości roli mediatora, uwrażliwienie na problemy pojawiające się w praktyce prawnej. Cel, o którym mowa powyżej, realizowany jest poprzez obowiązkowe przedmioty kursowe oraz przedmioty specjalizacyjne i fakultatywne.

Integralnym elementem kształcenia jest rozwój osobowy studentów: rozwijanie ich zdolności poznawczych, umiejętności logicznego myślenia oraz formułowania trafnych ocen. Studia na tym kierunku motywują do poszerzania zakresu własnych zainteresowań poznawczych i społecznych oraz kształtują potrzebę samodoskonalenia.