Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWM) Biologia, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWM_MB2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kierunek studiów Biologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Kierunek Biologia - studia drugiego stopnia

zakres kształcenia: 1.    biologia molekularna   2.  ekspertyzy przyrodnicze 

Profil kształcenia – ogólnoakademicki

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta - magister

Wybór zakresu kształcenia następuje po zakwalifikowaniu kandydata na studia. Kandydaci dokonują wyboru wraz z momentem potwierdzenia zamiaru studiowania. Prosimy o wskazanie przez Pana/Panią preferencji według priorytetu, wyrażonego w skali od 1 do 2 (1 - oznacza najbardziej preferowany zakres kształcenia, 2 - oznacza najmniej preferowany zakres kształcenia). Powyższą informację proszę umieścić na odwrocie wydrukowanego podania o przyjęcie na studia i opatrzeć podpisem. 

W wyniku realizacji przedmiotów objętych czterosemestralnym programem studiów student zdobywa 120 punktów ECTS. Co najmniej 30% punktów ECTS wynika z realizacji przedmiotów wybieranych przez studentów.

 

Absolwent kierunku biologia, studia drugiego stopnia (magisterskie), zakres kształcenia biologia molekularna zna procesy biologiczne na poziomie molekularnym. Posiada znajomość podstawowych technik mikroskopowych, metod biologii molekularnej, mapowania genomów, diagnostyki molekularnej, diagnostyki mikrobiologicznej i mykologicznej. Posiada umiejętność prowadzenia hodowli in vitro komórek zwierzęcych i roślinnych. Zna metody stosowane w toksykologii, inżynierii embrionalnej, diagnostyce cytogenetycznej i molekularnej oraz  proteomice. Absolwent może podjąć pracę w: placówkach naukowo-badawczych, przemyśle farmaceutycznym, laboratoriach biologicznych i analitycznych stosujących metody molekularne.

Absolwent kierunku biologia, studia drugiego stopnia (magisterskie), zakres kształcenia ekspertyzy przyrodnicze ma  wiedzę z zakresu rozpoznawania i gospodarowania siedliskami przyrodniczymi, teledetekcji i podstaw informacji przestrzennej. Zna metody wykonywania ekspertyz przyrodniczych i wyceny strat środowiskowych oraz ocen oddziaływania i zarządzania środowiskiem. Absolwent może podjąc pracę w administracji państwowej wszystkich szczebli w jednostkach związanych z ochroną środowiska, instytucjach zajmujących się zarządzaniem ochroną środowiska, organizacjach pozarządowych związanych z ochroną przyrody, firmach projektowych i konsultingowych, strukturach zajmujących się doradztwem rolnośrodowiskowym i realizacją programów Unijnych. Absolwent może założyć własną firmę zajmującą się monitoringiem i zarządzaniem zasobami środowiska, inwentaryzacją zasobów przyrodniczych, planowaniem i ochroną bioróżnorodności, wykonywaniem ekspertyz przyrodniczych, oceną oddziaływania na środowisko, edukacją ekologiczną i ekoturystykę.