Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWM) Matematyka, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWM_M-2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kierunek studiów Matematyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Limit miejsc 12
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Matematyka, studia drugiego stopnia – sylwetka absolwenta

   Absolwenci tego kierunku są wykształconymi matematykami zdolnymi do udziału w rozwijaniu matematyki i jej stosowania w innych gałęziach wiedzy i w praktyce. Stanowią wyspecjalizowane kadry zarówno dla banków, firm, instytucji o profilu finansowym, matematyczno-ekonomicznym i ubezpieczeniowym, szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych jako nauczyciele Matematyki. Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł magistra. Część absolwentów jest przygotowana do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

  Kształcenie na kierunku Matematyka jest realizowane w zakresie: Matematyka stosowana oraz Nauczanie matematyki. Wybór zakresu studiów następuje podczas rekrutacji.

  Matematyka stosowana ma profil finansowo-ubezpieczeniowy i jest naturalną kontynuacją studiów I stopnia o tej samej specjalności, realizowanej na UWM. Absolwenci studiów I stopnia o innym zakresie oraz innych kierunków ustalonych przez Radę Wydziału Matematyki i Informatyki, mogą podjąć studia drugiego stopnia w zakresie Matematyka stosowana. Studenci będą zobowiązani do uzupełnienia ewentualnych różnic programowych. Studenci Matematyki stosowanej odbywają praktykę  4-tygodniową w pełnym wymiarze czasu pracy (5 dni w tygodniu po 8 godzin) po zakończeniu zajęć w II semestrze. Miejscem praktyki są np. firmy ubezpieczeniowe, handlowe, banki, zakłady przemysłowe i inne, gdzie studenci mogą sprawdzić swoje umiejętności i przydatność wiedzy teoretycznej, nabytych podczas studiów. Szczegółowe zadania dotyczące realizacji praktyki, to: stosowanie i weryfikacja w praktyce posiadanej uzyskanej wiedzy teoretycznej, wykazywanie zainteresowania systemem pracy obowiązującym w firmie, zapoznanie się ze specjalistycznym oprogramowaniem stosowanym w danej firmie, dbanie i odpowiedzialność za powierzony sprzęt, bezwzględne przestrzeganie tajemnicy służbowej obowiązującej w firmie, stosowanie wszystkich zaleceń i wykonywanie poleceń Kierownictwa firmy lub innych osób odpowiedzialnych za realizację praktyki. Liczba godzin,  punktów ECTS i czas trwania praktyk są zgodne z zarządzeniem nr 25/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie praktyk studenckich.

  Nauczanie matematyki  na studiach II stopnia jest naturalną kontynuacją Nauczania matematyki I stopnia. Na kierunek Matematyka w zakresie Nauczanie matematyki są przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów pierwszego stopnia w zakresie Nauczanie matematyki. Absolwenci studiów w zakresie  Nauczanie matematyki mają prawo do nauczania Matematyki w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (prawo do nauczania w szkołach podstawowych uzyskali po ukończeniu Nauczania Matematyki na studiach pierwszego stopnia). Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSzW z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.  Studenci realizują praktykę śródroczną w szkołach gimnazjalnych i szkołach ponadgimnazjalnych oraz praktyki ciągłe. Dwie pierwsze odbywają się w II semestrze na  I roku studiów w ciągu roku akademickiego. Praktyka ciągła odbywa się we wrześniu po ukończeniu I roku studiów w szkołach  ponadpodstawowych.                                                          

   Wszystkich studentów kierunku Matematyka na WMiI UWM obowiązują Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Matematyka ustalone przez MNiSzW w Rozporządzeniu z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia. Studentów Nauczania matematyki obowiązuje ponadto Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Lista wzorcowych efektów kierunkowych w tym zakresie studiów (z podziałem na wiedzę, umiejętności i kompetencje) została rozszerzona tak, że wszystkie efekty umieszczone w Standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (ogólne i szczegółowe), są pokryte efektami kierunkowymi.