Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWM) Matematyka, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWM_M-1
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kierunek studiów Matematyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Limit miejsc 30
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Matematyka, studia pierwszego stopnia – sylwetka absolwenta

    Absolwenci kierunku Matematyka są zdolni do udziału w rozwijaniu matematyki i jej stosowania w innych gałęziach wiedzy i w praktyce. Stanowią dobrą kadrę zarówno dla banków, firm o profilu finansowym i ubezpieczeniowym, szkół podstawowych jako nauczyciele Matematyki. Zdecydowana większość absolwentów jest przygotowana do podjęcia studiów drugiego stopnia.

   Kształcenie na kierunku Matematyka jest realizowane w zakresie: Matematyka finansowo-ubezpieczeniowa oraz Nauczanie matematyki. Wybór zakresu studiów następuje podczas rekrutacji.

 Studenci Matematyki finansowo-ubezpieczeniowej odbywają praktykę 3-tygodniową w pełnym wymiarze czasu pracy   (5 dni w tygodniu po 8 godzin) po zakończeniu zajęć w VI semestrze (maj/czerwiec). Miejscem praktyki są np. firmy ubezpieczeniowe, handlowe, banki, zakłady przemysłowe i inne instytucje, gdzie studenci mogą sprawdzić swoje umiejętności i przydatność wiedzy teoretycznej. Szczegółowe zadania dotyczące realizacji praktyki, to: stosowanie i weryfikacja w praktyce posiadanej wiedzy teoretycznej, wykazywanie zainteresowania systemem pracy obowiązującym w firmie, systematyczne uczestniczenie w pracach zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Kierownictwo firmy, zapoznanie się ze specjalistycznym oprogramowaniem stosowanym w danej firmie, dbanie i odpowiedzialność za powierzony sprzęt, bezwzględne przestrzeganie tajemnicy służbowej obowiązującej w firmie, stosowanie wszystkich zaleceń i wykonywanie poleceń Kierownictwa firmy lub innych osób odpowiedzialnych za realizację praktyki. Liczba godzin,  punktów ECTS i czas trwania praktyk są zgodne z zarządzeniem nr 25/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie praktyk studenckich.

   Studentów Nauczania matematyki obowiązuje również Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSzW z dnia 17 stycznia 2012 r., kształcenie nauczycieli jest jednoprzedmiotowe oraz absolwenci studiów pierwszego stopnia mają prawo do nauczania wyłącznie w szkołach podstawowych (uprawnienie do nauczania w szkołach ponadpodstawowych uzyskuje się dopiero po ukończeniu studiów drugiego stopnia).  Studenci Nauczania matematyki realizują praktykę składającą się z: 1. praktyki psychologiczno-pedagogicznej, 2. praktyki obserwacyjno-asystenckiej, 3. praktyki śródrocznej, 4. praktyki pedagogicznej ciągłej. Dwie pierwsze są realizowane w semestrze III na II roku studiów, podczas trwania roku akademickiego. Praktyka śródroczna odbywa się w semestrze IV na II roku studiów w szkołach podstawowych. Praktyka ciągła odbywa się we wrześniu po II roku studiów w szkołach podstawowych.

   Wszystkich studentów kierunku Matematyka na WMiI UWM obowiązują Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Matematyka ustalone przez MNiSzW w Rozporządzeniu z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia. Lista wzorcowych efektów kierunkowych (z podziałem na wiedzę, umiejętności i kompetencje) została rozszerzona tak, że wszystkie efekty umieszczone w Standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (ogólne i szczegółowe), są pokryte efektami kierunkowymi.