Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWM) Kryminologia, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWM_K-1
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kierunek studiów Kryminologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Limit miejsc 4
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia na kierunku Kryminologia wpisują się w misję Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – rozwoju twórczego myślenia, nauczania z poszanowaniem tradycyjnych wartości akademickich dotyczących humanizmu, tolerancji, wolności, poszukiwania prawdy i respektowania norm etycznych. Kształcenie na kierunku Kryminologia służy pomnażaniu kapitału intelektualnego przekuwającego się na rozwój regionu   i kraju.

 Oferta dydaktyczna na kierunku Kryminologia pozostaje w ścisłym związku z zapotrzebowaniem lokalnego, krajowego, a także globalnego rynku pracy. Atrakcyjność kierunku wynika z jego uniwersalności, przekładającej się na możliwości późniejszego zatrudnienia oraz dostosowania programu studiów do zmieniającej się rzeczywistości.    

Celem kształcenia na kierunku Kryminologia jest zdobycie przez studenta wiedzy zarówno z zakresu podstaw prawa oraz szeroko rozumianej karnistyki, jak również wiedzy dotyczącej poszczególnych przejawów przestępczości i patologii społecznych a także instytucji formalnej kontroli społecznej, strategii i metod stosowanych przez te instytucje w celu zwalczania i przeciwdziałania przestępczości.  Ważne miejsce zajmuje zapoznanie studentów z zasadami etyki, kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie, wykształcenie umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych Cel, o którym mowa powyżej, realizowany jest poprzez obowiązkowe przedmioty kursowe oraz przedmioty specjalizacyjne i fakultatywne.

Integralnym elementem kształcenia jest rozwój osobowy studentów: rozwijanie ich zdolności poznawczych, umiejętności logicznego myślenia oraz formułowania trafnych ocen. Studia na tym kierunku motywują do poszerzania zakresu własnych zainteresowań poznawczych i społecznych oraz kształtują potrzebę samodoskonalenia.

Ważnym wymiarem jest także przygotowanie studenta do kierowania małymi zespołami ludzkimi, zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji.  Przysposobienie studentów do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz edukacji przez całe życie.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Kryminologia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Ukończenie studiów daje przygotowanie do podjęcia pracy w sferze publicznej ale także prywatnej. Absolwent jest przygotowany do samodzielnej działalności zawodowej w tych strukturach administracji państwowej, samorządowej a także w organizacjach pozarządowych których kompetencje obejmują przeciwdziałanie, zwalczanie przestępczości i innych form patologii społecznych.  Należy też wskazać, że absolwenci mogą podjąć pracę w sektorze administracji publicznej,  samorządowej, w instytucjach państwowych, a także w obszarze gospodarki jako pracownicy administracji państwowej i samorządowej w zakresie bezpieczeństwa,

Absolwent będzie ponadto przygotowany do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwo wewnętrzne, pomoc ofiarom przestępstw a także do pełnienia funkcji w instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych wymagających wiedzy z zakresu zwalczania i przeciwdziałania przestępczości i innych form patologii społecznych.