Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWM) Filologia polska, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWM_FP-5
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kierunek studiów Filologia polska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Limit miejsc 5
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Posiada wszechstronne wykształcenie humanistyczne i gruntowną wiedzę z zakresu filologii polskiej pozwalające rozumieć oraz rozumieć i badać zjawiska oraz procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości, a także współczesności. Nasz absolwent jest doskonale przygotowany nie tylko do pracy w placówkach oświatowych, wydawnictwach i redakcjach czasopism, ale także odnajdzie się w każdym zawodzie wymagajacym sprawności komunikacyjnej i umiejętności poprawnego oraz estetycznego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie.

Studenta filologii polskiej na II stopniu obowiązuje blok przedmiotów należących do treści ogólnych i kierunkowych: literaturoznawczych i językoznawczych. Ponadto student filologii polskiej na II stopniu studiów wybiera specjalności z proponowanych w ofercie wydziałowej. Na kierunku filologia polska na studiach stacjonarnych proponowane są następujące zakresy kształcenia: edytorstwo tekstów oraz specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego.

Edytorstwo tekstów to czterosemestralna forma poszerzenia bloku przedmiotów do wyboru przeznaczona dla studentów filologii polskiej studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Ma pozwolić absolwentowi na zdobycie wszechstronnej wiedzy w zakresie szeroko pojętego edytorstwa tekstów, stąd w treściach programowych zarówno zagadnienia dotyczące źródłoznawstwa, tekstologii, edytorstwa oraz poligrafii, jak i zagadnienia dotyczące kultury i zasad pisowni języka polskiego. Szczególny nacisk położono na zajęcia praktyczne (ćwiczenia i laboratoria) warunkujące dobre przygotowanie do pracy nad edycją tekstów. Absolwent powinien dysponować wysokim poziomem warsztatowego wykształcenia w zakresie naukowej edycji różnego rodzaju tekstów, od tekstów źródłowych zaczynając na tekstach współczesnych kończąc. Komputerowe opracowanie tekstów, praktyczna praca z tekstem, podstawy poligrafii i drukarstwa oraz praktyka w wydawnictwie lub redakcji pozwolą mu poznać i zrozumieć zasady funkcjonowanie wydawnictwa czy redakcji i przygotują do samodzielnej pracy nad redakcją tekstów o różnorodnej strukturze. Ukończenie  edytorstwa komputeroweg ułatwi absolwentowi podjęcie pracy w wydawnictwach, także naukowych oraz redakcjach czasopism.

Specjalność nauczycielska w zakresie nauczania języka polskiego przygotowuje do pracy nauczyciela języka polskiego we wszystkich rodzajach szkół. Student nabywa praw nauczania języka polskiego na II (szkoła podstawowa klasy IV-VIII), III (gimnazjum) i IV (liceum) etapie edukacji powszechnej.

Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do pracy w placówkach oświatowych, kulturalnych i samorządu lokalnego, w wydawnictwach, w czasopismach oraz w mediach elektronicznych, a także do pracy w szkole, po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego go do wykonywania zawodu nauczyciela. Uzyskane umiejętności, sprawności i wiedza pozwalają absolwentowi pełnić rolę animatora badań literaturoznawczych i językoznawczych oraz popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulturowego.

Absolwent studiów drugiego stopnia jest również przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Ukończenie filologii polskiej daje możliwość pracy w redakcjach środków masowego przekazu, instytucjach kultury, w bibliotekach, wydawnictwach i w każdym innym zawodzie popularyzującym tradycję i dziedzictwo kulturowe, promującym polską kulturę, który wymaga sprawności językowej oraz wiedzy ogólnohumanistycznej. Oprócz tego studenci filologii polskiej mogą – wybierając dodatkowo specjalizację nauczycielską – uzyskać uprawnienia do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum a także liceum.