Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWM) Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWM_EAwZSM-2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kierunek studiów edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Limit miejsc 1
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Po I semestrze studiów drugiego stopnia kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studenci mają możliwość wyboru zakresu: Muzyki estradowej, Edukacji muzycznej szkolnej.

Wśród przedmiotów kształcenia w zakresie Muzyki estradowej znajdują się m.in. dyrygowanie, interpretacja utworu wokalnego, ruch sceniczny, propedeutyka kompozycji i aranżacji, propedeutyka produkcji muzycznej, podstawy realizacji dźwięku, instrumenty elektroniczne, technologie cyfrowe w muzyce, zespoły muzyki rozrywkowej (pop, rock, R&B, jazzband), instrumenty estradowe, instrumenty wirtualne i cyfrowe, praca z mikrofonem, podstawy realizacji nagrań, realizacja dzieła scenicznego, style muzyki rozrywkowej, historia kultury, promocja i marketing dóbr kultury, zespoły muzyczne z metodyką.

Wśród przedmiotów kształcenia w zakresie Edukacji muzycznej szkolnej znajdują się m.in. historia kultury, psychologia, pedagogika, podstawy dydaktyki, zespoły muzyczne z metodyką, dyrygowanie, interpretacja utworu wokalnego, propedeutyka kompozycji i aranżacji, zespół instrumentów szkolnych Orffa, metodyka muzyki, organizacja projektu artystycznego, promocja i marketing dóbr kultury. 

Kadrę dydaktyczną Instytutu Muzyki stanowią wysoko kwalifikowani nauczyciele akademiccy, w tym znani artyści i pedagodzy różnych specjalności. 

 

Kwalifikacje absolwenta

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra i posiada kwalifikacje zgodne z ukończonymi zakresami:

  • prowadzenia zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych w amatorskim ruchu muzycznym,
  • prowadzenia działalności muzycznej w instytucjach kultury i mediach,
  • animacji kultury muzycznej w społecznościach lokalnych,
  • działalności związanej z organizacją festiwali, konkursów i imprez muzycznych.
  • prowadzenia zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych.

 

Dodatkowo po ukończeniu zakresu Edukacja muzyczna szkolna absolwent nabywa uprawnienia do prowadzenia zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkolnego do szkoły średniej włącznie,

 

Obszary zatrudnienia absolwentów

Wszelkie instytucje prowadzące działalność w zakresie upowszechniania kultury muzycznej oraz przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły średnie.