Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWM) Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWM_BW-1
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kierunek studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Limit miejsc 4
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia wpisują się w misję Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – rozwoju twórczego myślenia, nauczania z poszanowaniem tradycyjnych wartości akademickich dotyczących humanizmu, tolerancji, wolności, poszukiwania prawdy i respektowania norm etycznych. Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne służy pomnażaniu kapitału intelektualnego przekuwającego się na rozwój regionu i kraju.

     Oferta dydaktyczna na kierunku pozostaje w ścisłym związku z zapotrzebowaniem lokalnego, krajowego,     a także globalnego rynku pracy. Atrakcyjność kierunku wynika z jego uniwersalności, przekładającej się na możliwości późniejszego zatrudnienia oraz dostosowania programu studiów do zmieniającej się rzeczywistości poprzez wprowadzenie przedmiotów z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa europejskiego.

     Celem kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia jest przygotowanie studentów do samodzielnej działalności zawodowej w strukturach administracji państwowej, samorządowej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Zapoznanie studentów z podstawami funkcjonowania, strukturą, zadaniami Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej i Ratownictwa Medycznego. Przekazanie studentom wiedzy o polskich   i unijnych regulacjach prawnych dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Zaznajomienie z realnymi i potencjalnymi zagrożeniami bezpieczeństwa wewnętrznego w ujęciu krajowym           i regionalnym.  Przedstawienie metod diagnozowania, zapobiegania, zwalczania zagrożeń ładu i porządku publicznego. Zapoznanie z zadaniami i strukturą zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Przygotowanie studenta do kierowania małymi zespołami ludzkimi, zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji.  Przysposobienie studentów do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz edukacji przez całe życie.

     Ponadto studenci nabywają wiedzę z obszaru historii państwa i prawa, doktryn politycznych i prawnych, co stanowi konieczne uzupełnienie wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie. Ważne miejsce zajmuje zapoznanie studentów z zasadami etyki, kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie, wykształcenie umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych w tym ułatwiających pełnienie w przyszłości roli mediatora, uwrażliwienie na problemy pojawiające się w sferze administracji.  Cel, o którym mowa powyżej, realizowany jest poprzez obowiązkowe przedmioty kursowe  oraz przedmioty specjalizacyjne i fakultatywne.

     Integralnym elementem kształcenia jest rozwój osobowy studentów: rozwijanie zdolności poznawczych, umiejętności logicznego myślenia oraz formułowania trafnych ocen. Studia na tym kierunku motywują do poszerzania zakresu własnych zainteresowań poznawczych i społecznych oraz kształtowania potrzeby samodoskonalenia.

Sylwetka absolwenta

     Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Ukończenie studiów daje przygotowanie do podjęcia pracy w sferze publicznej i prywatnej. Absolwenci mogą podjąć pracę w sektorze administracji publicznej,  samorządowej, w instytucjach państwowych, a także w obszarze gospodarki jako pracownik administracji państwowej i samorządowej w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej; kandydat do służby w instytucjach państwowych o charakterze mundurowym: Policja, Wojsko Polskie, Straż Graniczna i inne; mają też możliwość rozwijania własnej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób, obiektów i ochrony tajemnicy.

Studiowanie przewidywanych na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne treści kształcenia zakłada kreowanie postaw, nabywanie oraz korzystanie z wiedzy i doświadczeń określających podbudowę i reguły tworzenia bezpieczeństwa wewnętrznego. Najogólniej ujmując – istotę kierunku określić można jako kompleksową umiejętność i kompetencję zgodnego z prawem rozpoznawania, zwalczania i przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym.

Absolwent będzie więc przygotowany do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne (Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, Straż Miejska).

 Absolwenci mogą również podjąć dalsze kształcenie na studiach II stopnia na tym samym bądź pokrewnych kierunkach studiów (np. Administracja).