Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWM) Biologia, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWM_BIO-1
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kierunek studiów Biologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

ierunek Biologia, studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Zakres kształcenia:  1. Biologia stosowana 2. Applied biology (biologia stosowana) - studia w języku angielskim (bezpłatne)  3.  Biologia medyczna 
Profil kształcenia - ogólnoakademicki, tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta - licencjat

Wybór zakresu kształcenia następuje po zakwalifikowaniu Kandydata na studia. Kandydaci dokonują wyboru wraz z momentem potwierdzenia zamiaru studiowania. Prosimy o wskazanie przez Pana/Panią preferencji według priorytetu, wyrażonego w skali od 1 do 2 (1 - oznacza najbardziej preferowany zakres kształcenia, 2- oznacza najmniej preferowany zakres kształcenia). Powyższą informację proszę umieścić na odwrocie wydrukowanego podania o przyjęcie na studia i opatrzeć podpisem.

Studenci kierunku biologia, studia pierwszego stopnia uzyskują wiedzę w zakresie: matematyki, chemii, fizyki i biofizyki, biologii molekularnej i biotechnologii, funkcji i rozwoju organizmów, różnorodności i ewolucji organizmów, biologii środowiskowej.

W ramach realizacji programu kierunku biologia studenci zdobywają 180 punktów ECTS, z czego co najmniej 30% stanowią punkty uzyskane w wyniku realizacji przedmiotów wybieranych przez studentów.

Absolwent zakresu kształcenia biologia stosowana (applied biology) ma podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu ogólnych zagadnień biologii, oparte na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Zna i rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze na różnych poziomach organizacji materii. Rozpoznaje formy różnorodności biologicznej na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym. Interpretuje prawa przyrody oraz analizuje zależności między elementami środowiska. Posługuje się podstawowymi metodami i technikami badawczymi stosowanymi w biologii środowiskowej i molekularnej oraz wykorzystuje je w projektowaniu doświadczeń. Jest przygotowany do praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności w diagnozowaniu i monitorowaniu stanu środowiska, w planowaniu ochrony przyrody i środowiska zarówno na poziomie badań molekularnych, jak i środowiskowych. Jest przygotowany do podjęcia pracy w jednostkach badawczych, laboratoriach, instytucjach i jednostkach administracji zajmujących się ochroną przyrody i środowiska, ekorozwojem, planowaniem przestrzennym, gospodarowaniem zasobami przyrody, monitoringiem środowiska. 

Absolwent zakresu kształcenia biologia medyczna zna mechanizmy regulujące funkcjonowanie organizmu ludzkiego. Definiuje i charakteryzuje procesy biochemiczne i fizjologiczne na poziomie molekularnym, komórkowym, tkankowym i narządowym. Zna podstawowe metody detekcji molekularnej inżynierii genetycznej diagnostyki  parazytologicznej, diagnostyki mykologicznej, diagnostyki toksykologicznej i mikrobiologicznej. Zna pojęcia i mechanizmy psychospołeczne związane ze zdrowiem i jego ochroną. Zna podstawowe zasady promocji zdrowia i zdrowego trybu życia. Zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania pracy biologa. Zna ogólne zasady funkcjonowania laboratoriów medycznych. Posługuje się podstawowym sprzętem i aparaturą stosowaną w laboratoriach biologicznych.  Nabywa umiejętności praktyczne w zakresie prawidłowego zabezpieczania i pracy z materiałem biologicznym. Potrafi podejmować współpracę ze specjalistami w zakresie analityki i diagnostyki medycznej oraz brać udział w pracach badawczych prowadzonych z użyciem materiału biologicznego. Może podjąć pracę w laboratoriach badawczych, biomedycznych, analitycznych na stanowiskach, na których nie są wymagane uprawnienia diagnosty laboratoryjnego oraz nie wykonuje się czynności diagnostyki laboratoryjnej w rozumieniu Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej.