Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWM) Bezpieczeństwo narodowe, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWM_BEZ-2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Limit miejsc 10
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Kompetencje absolwenta

Absolwent kierunku „Bezpieczeństwo narodowe” posiada ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu. Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz wysokie umiejętności skutecznego zachowania się w warunkach realnych zagrożeń. Zna istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania. Zna zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa. Potrafi w stopniu zaawansowanym rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii nowoczesnych technologii informacyjnych i środków multimedialnych. Ma umiejętność rozwiązywania sporów oraz podejmowania decyzji w sytuacjach krytycznych z perspektywy bezpieczeństwa. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Powinien być przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich.

Obszary zatrudnienia absolwentów

Absolwenci będą profesjonalnie przygotowani do pracy w gminnych zespołach reagowania, powiatowych i wojewódzkich Centrach Zarządzania Kryzysowego oraz odpowiednich komórkach organizacyjnych zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwach, firmach, instytucjach użyteczności publicznej, jednostkach bezpieczeństwa i porządku publicznego, edukacji z przysposobienia obronnego. W szczególności absolwent będzie przygotowany do obejmowania stanowisk przewidzianych dla cywilnych pracowników Sił Zbrojnych, w tym dla instytucji centralnych, gdzie potrzebna jest profesjonalna wiedza i kwalifikacje, a także pracowników pionów dyplomacji w tej części, gdzie potrzebne są kwalifikacje wojskowe oraz administracji specjalnej. Mając usystematyzowaną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego, może zostać pracownikiem administracyjnym Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta lub Starostwa, koordynatorem działań Gminnego Centrum Zarządzania, ma również możliwość uzyskania uprawnień edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa narodowego (w tym także do pełnienia funkcji pomocnika dyrektora szkoły do spraw bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego).

Zakresy kształcenia

  • Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych
  • Bezpieczeństwo lokalne i regionalne

Studia w poszczególnych zakresach zostaną uruchomione, gdy liczebność grup będzie zgodna z zapisami Uchwały Nr 187 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim.