Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWB) Filologia moduł specjalizacyjny filologia angielska - studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWB_S1-WFIL_ANG
Jednostka organizacyjna Uniwersytet w Białymstoku
Kierunek studiów Filologia angielska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW https://filologia.uwb.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Grupy i nazwy zajęć objętych programem studiów:

Grupa Zajęć _ 1: Praktyczna nauka języka angielskiego 1. 

Grupa Zajęć _ 2: Praktyczna nauka języka angielskiego 2. 

Grupa Zajęć _ 3: Praktyczna nauka języka angielskiego 3. 

Grupa Zajęć_4: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego – doskonalenie językowe.

Grupa Zajęć_5: Blok językoznawczy: Wstęp do językoznawstwa ogólnego;  Gramatyka opisowa języka angielskiego- morfologia, składnia, semantyka;  Gramatyka opisowa języka  angielskiego- fonetyka i fonologia;  Gramatyka opisowa języka angielskiego – ćwiczenia; Historia języka angielskiego I;  Gramatyka kontrastywna polsko-angielska; Wstęp do translatoryki I.

Grupa Zajęć_6 Zajęcia fakultatywne: językoznawstwo: Metody badań językoznawczych; Najnowsze prądy w językoznawstwie; Historia języka angielskiego II; Fonetyka kontrastywna  polsko-angielska; Wstęp do translatoryki II.

Grupa Zajęć_7 Blok literaturoznawczo-kulturoznawczy; Historia literatury angielskiej; Historia literatury amerykańskiej; Wstęp do kulturoznawstwa; Wiedza o Wielkiej Brytanii; Kultura i historia Wielkiej Brytanii – wybrane zagadnienia; Wstęp do kultury i historii USA.

Grupa Zajęć_8 Zajęcia fakultatywne literaturoznawczo-kulturoznawcze: Literatura angielska; Literatura amerykańska; Wiedza o Wielkiej Brytanii II. Wiedza o USA

Grupa Zajęć_9 Blok językoznawstwa stosowanego: Uczenie się i nauczanie języków; Współczesne koncepcje kształcenia językowego; Wstęp do teorii uczenia się i nauczania języków; Techniki uczenia się i nauczania elementów  języka; Style i strategie uczenia się języków obcych; Kształcenie interkulturowe.

Grupa Zajęć_10 Zajęcia fakultatywne: językoznawstwo stosowane: Metody nauczania języków obcych; Metody badań w językoznawstwie stosowanym;  Nauczanie wczesnoszkolne języka angielskiego;  Mikro-nauczanie – techniki obserwacji lekcji;  Ewaluacja umiejętności językowych.

Grupa Zajęć_11 Przedmioty uzupełniające: Technologia informacji;  Drugi język obcy; Wychowanie fizyczne/zajęcia alternatywne;  Ochrona własności intelektualnej.

Grupa Zajęć_12 Seminarium dyplomowe.

Grupa Zajęć_13 Praktyki zawodowe.

Student jest obowiązany do odbycia czterech tygodni praktyk zawodowych w formie i według zasad określonych przez uczelnię.

Grupa Zajęć_14 Filozofia.

Filozofia - student wybiera przedmiot 1 lub 2:  Historia filozofii;  Filozofia języka.