Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(USZ) Pedagogika specjalna, stacjonarne studia jednolite magisterskie

Szczegóły
Kod USZ_JM-PES
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Szczeciński
Kierunek studiów Pedagogika specjalna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia jednolite magisterskie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnej, kierunkowej i specjalnościowej o wychowaniu, edukacji, rehabilitacji i opiece nad osobami z niepełnosprawnościami w każdym wieku oraz wiedzy o wspieraniu ich rodzin. Absolwent dysponuje podstawową
wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

Umiejętności uzyskiwane w trakcie studiów

Nauczysz się:
• planować działania edukacyjne, terapeutyczne, opiekuńcze, diagnostyczne oraz badawcze,
• przygotowywać i realizować indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne,
• posługiwać metodami pracy edukacyjno-terapeutycznej,
• komunikacji społecznej oraz posługiwania warsztatem diagnostycznym.

Przykładowe przedmioty:
aksjologiczne podstawy edukacji, biomedyczne podstawy rozwoju, pedagogika specjalna, psychologia kliniczna z elementami psychiatrii i psychopatologii, psychologia rozwojowa, praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, studia nad niepełnosprawnością, surdopedagogika, podstawy języka migowego, rodzina a niepełnosprawność, logopedia, koncepcje i organizacja edukacji włączającej, praca z uczniem wybitnie zdolnym, praca z uczniem z chorobą przewlekłą, praca z uczniem z uszkodzeniem narządu ruchu, rozwój psychoseksualny człowieka z niepełnosprawnością

Kariera i praca

Nasi absolwenci pracują jako:
• nauczyciele (nauczyciele-pedagodzy, nauczyciele-wychowawcy) w przedszkolach specjalnych,
• wychowawcy w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
• nauczyciele-logopedzi,
• nauczyciele wczesnej edukacji w przedszkolach i szkołach podstawowych.