Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UO) Zarządzanie, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UO_ZARZ_MGR_D2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Opolski
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

I rok profil praktyczny ( sem 2) - 5 miejsc

 

Zarządzanie to jeden z najbardziej otwartych, interdyscyplinarnych kierunków studiów o bardzo szerokim spektrum tematycznym. To wyjątkowy kierunek dający możliwość naturalnej identyfikacji własnych zainteresowań i wykorzystania indywidualnej kreatywności.

Z punktu widzenia zwiększania szans na rynku pracy Zarządzanie na WE UO to najlepsze towarzystwo ludzi aktywnych, odpowiedzialnych i zaangażowanych w procesie wyboru ścieżki własnego rozwoju zawodowego. Kluczową rolę przypisuje się w nim umiejętnościom pracy zespołowej, komunikowania się, gospodarowania kapitałem społecznym i własnym czasem, wymaganym w każdej organizacji i na każdym stanowisku. Wysoki poziom kompetencji nabytych i doskonalonych na kierunku Zarządzanie pozwoli na sprawne zarządzanie w przedsiębiorstwach wytwórczych i usługowych, w jednostkach sektora publicznego oraz organizacjach społecznych.

 

Czego uczy się na zarządzaniu?

W trakcie studiów student zapoznaje się z dziedziną nauk o zarządzaniu ze szczególnym uwzględnieniem teorii organizacji i zarządzania, w tym zarządzania jakością, zasobami ludzkimi. Jednocześnie uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu mikroekonomii i makroekonomii, finansów przedsiębiorstwa, rachunkowości, prawa. Jako przygotowanie do podejmowania decyzji student zdobywa umiejętności z zakresu metod i technik analizy sytuacji przedsiębiorstwa (statystyka, ekonometria  i matematyka, technologia informacyjna).

Zgodnie z własnymi zainteresowaniami, student ma do wyboru profil bardziej zorientowany na zarządzanie przedsiębiorstwami produkcyjno-handlowymi (zarządzanie marketingowe) lub  innymi organizacjami (zarządzanie kapitałem społecznym) z dostosowanym układem przedmiotów specjalistycznych oraz fakultatywnych.

Studenci mają możliwość pozyskiwania i rozwijania wiedzy ekonomicznej oraz uzyskania certyfikatu EBC*L w Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym istniejącym na naszym Wydziale. Międzynarodowy certyfikat umiejętności gospodarczych, czyli Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych stanowi świadectwo praktycznej wiedzy ekonomicznej i jest uznawany w większości krajów europejskich.

Proces kształcenia na kierunku Zarządzanie pierwszego stopnia o profilu praktycznym zapewni studentom wysokie kompetencje, pożądane na rynku pracy. Szerokie zastosowanie innowacyjnych metod kształcenia (case study, projekty, zajęcia w terenie, certyfikacje) oraz aktywizacja studentów czyni proces kształcenia bardziej atrakcyjnym, a jednocześnie pozwala na zdobycie przez nich kwalifikacji praktycznych, tak istotnych z punktu widzenia pracodawców. Program studiów zapewni studentom warunki do rozwoju kompetencji i kreatywności. Stosowanie nowoczesnych metod kształcenia pozytywnie wpływa także na podnoszenie kwalifikacji pracowników, stymulując ich do kreowania postaw innowacyjnych. Zajęcia będą wzbogacane poprzez wizyty studyjne i bezpośredni kontakt z praktyką gospodarczą.

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym nabędzie zaawansowaną wiedzę z zakresu zarządzania, pozna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, będzie przygotowany do zachowań przedsiębiorczych. Posiądzie umiejętności i kompetencje do rozpoznawania, diagnozowania, oceny i rozwiązywania problemów wynikających z funkcjonowania i rozwoju organizacji w zmiennym otoczeniu, do określenia jego wpływu na dalszy rozwój. Absolwent nabędzie umiejętności samodzielnej i grupowej analizy i oceny organizacji, grup strategicznych, sektora i gospodarki oraz komunikatywnego ich prezentowania w języku polskim i obcym. Będzie też przygotowany do samodzielnego uczenia się, poszerzania i aktualizowania wiedzy oraz do przestrzegania zawodowych standardów etycznych oraz podejmowania pracy we wszystkich instytucjach i organizacjach gospodarczych - w różnych typach przedsiębiorstw w dowolnym sektorze i branży, w jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach publicznych, instytucjach finansowych, bankach; może też prowadzić własną działalność gospodarczą. Ponadto będzie gotowy na zmianę zawodu i stanowiska pracy, do kształcenia ustawicznego, podnoszenia i poszerzania kwalifikacji. Absolwent będzie postrzegany jako wiarygodny, kompetentny pracownik, skutecznie i w sposób społecznie odpowiedzialny angażujący się w rozwiązywanie problemów środowiska zawodowego.

Absolwenci kierunku Zarządzanie mogą zostać:

o   pracownikami wielu różnych przedsiębiorstw i instytucji,

o   dyrektorami instytucji finansowych i ubezpieczeniowych,

o   właścicielami małych i średnich przedsiębiorstw,

o   kierownikami wyższych i średnich szczebli w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych,

o   pracownikami instytucji naukowo-badawczych,

o   politykami i pracownikami administracji szczebla samorządowego.

Działalność studencka

Nasi studenci działają w kołach naukowych: Kole Naukowym Ekonomistów, Kole Naukowym Logistyki "LogPoint", dzięki czemu rozwijają swoje talenty i pasje badawcze. Od lat aktywnie uczestniczą w wielu konferencjach naukowych, przygotowują publikacje pod okiem opiekunów kół. Organizują spotkania i konferencje na Wydziale, warsztaty dla studentów z udziałem renomowanych firm konsultingowych.

Wydział Ekonomiczny prowadzi wymianę studentów między uczelniami krajowymi i zagranicznymi. Taką wymianę umożliwia Program Europejskiego Transferu Punktów (ECTS). Studenci, którzy chcą poznać i poszerzyć swoją wiedzę na innych uczelniach krajowych mogą skorzystać z programu MOST oraz podjąć studia za granicą w ramach programu Sokrates i DAAD.

 

Współpraca międzynarodowa

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego w ramach międzynarodowych umów prowadzi współpracę i wymianę studentów z następującymi uczelniami zagranicznymi:

 • Uniwersytet Sapienza w Rzymie Włochy
 • Uniwersytet of Malta
 • Uniwersytet la Coruna Hiszpania
 • Uniwersytet w Wilnie Litwa
 • Uniwersytet w Dijon Francja
 • Uniwersytet w Trier Niemcy
 • Uniwersytet w Poczdamie Niemcy
 • Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych Zittau/Goerlitz Niemcy
 • Wyższa Szkoła Zachodniej Saksonii w Zwickau Niemcy
 • Uniwersytet Selcuk Turcja,
 • Narodowy Uniwersytet Służb Podatkowych Ukrainy
 • Uniwersytet Kremenchuk Ukraina.