Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UO) Teologia, studia jednolite magisterskie stacjonarne

Szczegóły
Kod UO_TEOLOGIA-M5
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Opolski
Kierunek studiów teologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia jednolite magisterskie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 12
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Dostępne miejsca:

moduł katechetyczny, studia stacjonarne, jednolite magisterskie): IIr.-3 os., III r.-3 os. IV r. -3 os. V r.-3 os.

 

Kierunek teologia prowadzony jest na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego od chwili jego powstania w 1994 r. Stanowi on kontynuację długoletniej działalności Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego oraz Instytutu Teologiczno-Pastoralnego – filii Wydziału Teologicznego KUL w Opolu. Początkowo Wydział Teologiczny UO prowadził jeden magisterski kierunek studiów o nazwie teologia. W 1995 r. uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk teologicznych, a w 2001 r. – uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk teologicznych. Warto dodać, iż w 2011 r. Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej po dokonaniu oceny jakości kształcenia na kierunku teologia przyznało Wydziałowi Teologicznemu Uniwersytetu Opolskiego ocenę wyróżniającą. W ramach studiów z teologii Wydział Teologiczny UO prowadzi stacjonarne studia magisterskie oraz studia doktoranckie.

 

Moduł katechetyczny teologii daje gruntowną wiedzę teologiczną opartą na wykształceniu filozoficznym i etycznym. Dzięki włączeniu w program kształcenia przedmiotów pedagogicznych i psychologicznych absolwenci nabywają kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela religii lub etyki w szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym. Zdobyta wiedza umożliwia również pracę w redakcjach mediów katolickich, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, poradnictwie rodzinnym oraz organach i placówkach samorządowych.

 

 Studia teologiczne kształcą absolwentów o szerokim humanistycznym sposobie myślenia. Wykłady z różnych przedmiotów filozoficznych, psychologicznych, pedagogicznych oraz historycznych, mające miejsce w pierwszym etapie studiów, dają solidną naukową podbudowę nie tylko dla lepszego rozumienia teologii, ale także uświadamiają bogactwo i zróżnicowanie ludzkiego myślenia o świecie oraz uczą twórczego włączenia się w ludzkie działania kulturotwórcze. Przedmioty teologiczne, stanowiące trzon programu studiów, proponują takie ujęcie doktryny i moralności chrześcijańskiej, by uczyć postaw otwartych na dialog z innymi wyznaniami i religiami. Obejmują one m.in. egzegezę ksiąg Starego i Nowego Testamentu, traktaty dogmatyczne (np. trynitologię, chrystologię, eklezjologię), zagadnienia z teologii moralnej ogólnej i szczegółowej (np. bioetykę, katolicką naukę społeczną), teologię pastoralną czy prawo kanoniczne.

 

Nasze atuty to:

 

 • dobrze przygotowana kadra naukowa po studiach zagranicznych, międzynarodowe kontakty z uniwersytetami w Rzymie, Monastyrze, Moguncji, Ratyzbonie, Leuven, Wiedniu, Bratysławie, Budapeszcie i Pradze;
 • możliwość międzynarodowej wymiany w ramach programu Erasmus+, CEEPUS, udziału w sympozjach, kongresach, w pracach kół naukowych studentów teologii;
 • nowoczesna biblioteka wydziałowa oraz duszpasterstwo akademickie „Resurrexit”, otwarte na wszystkich studiujących;
 • podczas studiów łączymy teorię z praktyką, nasi studenci odbywają praktyki w szkołach, poradniach rodzinnych, szpitalach, hospicjach, zakładach karnych, ośrodkach opiekuńczych, a także próbują swoich talentów dziennikarskich, prowadząc audycje o tematyce religijnej, społecznej i rodzinnej w Radiu Doxa Opole oraz Radiu Opole;
 • studia na Wydziale Teologicznym dają nie tylko możliwość zdobycia solidnej wiedzy, ale i pogłębienia wiary oraz integralnego rozwoju.

 

 Studenci Wydziału Teologicznego działają w ramach samorządu studenckiego oraz koła naukowego teologii. Regularnie odbywają się spotkania dyskusyjne, konferencje, pokazy filmowe. Studenci mają możliwość skorzystania ze stypendiów socjalnych, naukowych oraz umożliwiających pobyty na zagranicznych uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus+ czy CEEPUS. Przy Wydziale Teologicznym działa też duszpasterstwo akademickie "Resurrexit".

 

 

Interdyscyplinarność studiów z teologii sprawia, że ich absolwenci mogą pracować jako:

 

 • nauczyciele religii lub etyki w publicznym systemie oświaty;
 • pracownicy instytucji kościelnych oraz placówek społeczno-kulturalnych;
 • liderzy grup i ruchów religijnych;
 • katechiści i ewangelizatorzy;
 • kierownicy i terapeuci duchowi;
 • eksperci medialni i rzecznicy prasowi specjalizujący się w kwestiach duchowości i kultury chrześcijańskiej;
 • redaktorzy katolickich czasopism i stron internetowych;
 • eksperci i doradcy instytucji państwowych w zakresie współpracy Kościoła i państwa.