Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UO) Biologia , studia stacjonarne I stopnia,

Szczegóły
Kod UO_PT-BIOL-1ST
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Opolski
Kierunek studiów Biologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 6
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Dostępne miejsca:

II i III rok - po 3 osoby

 

Biologia na Uniwersytecie Opolskim powstała w roku 1997. Od tego czasu kierunek intensywnie się rozwija dając ogromne możliwości studentom w poszerzaniu ich przyrodniczych zainteresowań. Na studiach biologicznych student może uzyskań stopień od licencjata po doktora nauk biologicznych. Największym atutem jest kadra. Młoda i pełna pasji (nawet wśród profesorów), do tego z wieloma sukcesami na arenie międzynarodowej. Student ma dużą swobodę w rozwijaniu swoich zainteresowań, od ekologii, przez paleontologię po zoologię i botanikę. Jesteśmy biologią bardziej nastawioną na biologię podstawową niż komercyjną. Najwięcej specjalistów i największe sukcesy mamy w zakresie ochrony przyrody, systematyki i taksonomii oraz ekologii. Posiadamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk biologicznych. Studenci biorą udział w pracach wykopaliskowych w Krasiejowie, gdzie znajduje się jedno z najcenniejszych stanowisk paleontologicznych na świecie. Wciąż się rozwijamy, jesteśmy otwarci na zainteresowania studenta i dokładamy wszelkich starań aby umożliwić mu taką ścieżkę dydaktyczną, w ramach której będzie realizować praktyki i prowadzić własne pomysły badawcze.
Projekty badawcze, prace licencjackie i praktyki to w zdecydowanej większości praca w terenie, a dopiero potem w laboratorium. Student ma możliwość wyboru tematyki pracy dyplomowej z pełnego zakresu nauk biologicznych.
  Wspieramy młodych naukowców specjalnymi programami badawczymi. Wielu naszych pracowników to także nasi absolwenci. Dla chętnych stypendia naukowe i indywidualny tok studiów oraz możliwość międzynarodowej wymiany w ramach programu Erasmus i wielu innych inicjatyw. Prowadzimy współpracę z wieloma ośrodkami naukowymi, a studenci są zaangażowani w badania pracowników i zaprzyjaźnionych z nami jednostek naukowych

 

 Program studiów został ukształtowany w sposób, zapewniający zdobycie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, niezbędnej absolwentowi biologii podejmującemu pracę w ośrodkach badawczych, laboratoriach, szkołach czy administracji publicznej w zakresie ochrony przyrody. W programie studiów uwzględniono bloki przedmiotowe z zakresu nauk biologicznych (np. botanika, zoologia, ekologia, mikrobiologia, anatomia człowieka, genetyka, fizjologia roślin i zwierząt, ewolucjonizm, biologia komórki), nauk chemicznych (np. chemia, biochemia), nauk związanych z ochrona środowiska, nauk matematyczno-fizycznych (np. matematyka, statystyka i modelowanie zjawisk przyrodniczych, fizyka). Oprócz przedmiotów obowiązkowych studenci wybierają liczne przedmioty zgodne z ich zainteresowaniami. W ofercie znajdują się kursy z zakresu szczegółowych nauk przyrodniczych (entomologia, metody ochrony roślin i zwierząt, biologia konserwatorska); paleontologicznych (historia naturalna Ziemi, paleontologia praktyczna). Studiowanie Biologii to także liczne zajęcia terenowe i wyjazdy. W programie studiów przewidziano ponad 200 godzin zajęć realizowanych poza terenem uczelni, na obszarze parków krajobrazowych i narodowych

 

Nasi studenci działają w kołach naukowych: biologów, paleontologów dzięki czemu rozwijają swoje pasje badawcze. Koło Naukowe Biologów organizuje wiele atrakcyjnych wyjazdów naukowo-badawczych na terenie całej Polski.
Od roku 2016 na UO działa tez Europejskie Centrum Paleontologiczne, które prowadzi działalność naukową, popularyzacyjną i dydaktyczną we współpracy z licznymi instytucjami zagranicznymi. Studenci mają możliwość praktyk i zbioru materiału badawczego nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Natomiast dużym atutem Uniwersytetu Opolskiego jest możliwość poszukiwania materiałów bezpośrednio na terenach Opolszczyzny. Głównym i szeroko znanym paleontologicznym odkryciem jest stanowisko dokumentacyjne „Trias” w Krasiejowie. Prowadzimy szkoły terenowe dla naszych partnerów z Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec itd. Studenci mają wielkie możliwości nawiązania kontaktów z kolegami poza granicami Polski.

 

 

Absolwent kierunku Biologia uzyskuje tytuł licencjata, który umożliwia mu dalszą kontynuację nauki na studiach II stopnia. Posiada on gruntowną wiedzę dotyczącą podstawowych zagadnień z dziedziny biologii i ochrony środowiska. Jest w stanie prowadzić prace i badania terenowe w zakresie wybranej specjalności, co pozwala mu na podjęcie pracy laboratoryjnej oraz badawczej. Ukończenie biologii pozwala na praktyczne stosowanie podstawowych technik i metod badawczych rozpowszechnionych współcześnie w naukach biologicznych. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się słownictwem specjalistycznym z zakresu biologii. Absolwent jest przygotowany do pracy laboratoryjnej i samodzielnej pracy naukowo - badawczej.
Może on podjąć pracę w:
- laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie wykonywania podstawowej analityki oraz prowadzenia podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny,
- przemyśle,
- administracji państwowej,
- placówkach ochrony środowiska i ochrony przyrody,
- rolnictwie i gospodarce komunalnej,
- zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego,
- jednostkach Lasów Państwowych,
- parkach narodowych i  krajobrazowych

 

 

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Biologia może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Biologia, Ochrona środowiska, Architektura Krajobrazu, Biotechnologia.