Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UKSW) Pedagogika - studia II stopnia - stacjonarne

Szczegóły
Kod UKSW_PE2S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kierunek studiów Pedagogika
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Adres WWW https://ects.uksw.edu.pl/pl/programmes-all/PE063/WNP-PE-N-2/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Absolwent kierunku pedagogika - studia drugiego stopnia w pogłębionym stopniu zna i rozumie terminologię używaną w pedagogice, specyfikę przedmiotową i metodologiczną pedagogiki, specyfikę rozwoju człowieka w różnych aspektach, specyfikę środowisk wychowawczych, założenia pomocy i wsparcia osób, funkcjonowanie różnych instytucji oświatowych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych. Ponadto zna i rozumie terminologię z zakresu psychologii, socjologii, filozofii, pedeutologii, andragogiki czy metodologii badań. Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, pracować z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Jest gotów do utożsamiania się z wartościami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, poszukiwania optymalnych rozwiązań w działalności pedagogicznej. Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne (z wyjątkiem modułu pedagogika pracy z zarządzaniem personelem) oraz wysoką świadomość potrzeby ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego, a także jest przygotowany do pracy naukowo-badawczej. Uzyskana w toku studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne dają więc profesjonalne przygotowanie do szeroko rozumianej działalności pedagogicznej. Dopełnieniem kształcenia teoretycznego są praktyki, jakie odbywa student w wybranych placówkach, wskazanych w regulaminie praktyk. Podstawowym założeniem praktyk jest umożliwienie studentom kontaktu z rzeczywistością pedagogiczną w placówkach, instytucjach oraz zapewnienie warunków do zdobycia doświadczenia pedagogicznego. Istotnym bowiem jest nabycie umiejętności trafnego łączenia wiedzy naukowej z praktyką. Absolwent jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach podyplomowych oraz studiach doktoranckich.