Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UKSW) Pedagogika - studia I stopnia - stacjonarne

Szczegóły
Kod UKSW_PE1S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kierunek studiów Pedagogika
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Adres WWW https://ects.uksw.edu.pl/pl/programmes-all/PE063/WNP-PE-N-1/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Absolwent kierunku pedagogika - studia pierwszego stopnia zna i rozumie w szczególności terminologię z zakresu pedagogiki, w szczególności z zakresu wychowania, kształcenia, edukacji, rozwoju człowieka, środowisk wychowawczych, instytucji, metodyki wykonywania działań w różnych obszarach działalności pedagogicznej, ale również pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, filozofii, teorii wychowania, dydaktyki czy metodologii badań. W zakresie umiejętności potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, zawodowych. Posiadał będzie umiejętności badawcze, projektowania i wykonywania badań pedagogicznych. Absolwent nabędzie znajomość języka obcego umożliwiającą samodzielne korzystanie ze specjalistycznej literatury, a także kompetencje niezbędne do rozumienia i interpretowania zagadnień z zakresu edukacji, wychowania i opieki. Ponadto jest gotów do podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia. Uzyskana w toku studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w połączeniu z praktykami dają profesjonalne przygotowanie do szeroko rozumianej działalności pedagogicznej. Absolwent uzyskuje widzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w praktyce. Dopełnieniem kształcenia teoretycznego są praktyki, jakie odbywa student w wybranych placówkach, wskazanych w regulaminie praktyk. Podstawowym założeniem praktyk jest umożliwienie studentom kontaktu z rzeczywistością pedagogiczną w placówkach, instytucjach oraz zapewnienie warunków do zdobycia doświadczenia pedagogicznego. Istotnym bowiem jest nabycie umiejętności trafnego łączenia wiedzy naukowej z praktyką. Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne i do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia i studiach podyplomowych. Absolwent w zależności od ukończonego modułu kształcenia może podejmować aktywność zawodową w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, placówkach resocjalizacyjnych, zajmujących się doradztwem edukacyjno - zawodowym. miejsce pracy: placówki zajmujące się doradztwem edukacyjnym i zawodowym, placówki opiekuńcze i resocjalizacyjne.