Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Bezpieczeństwo narodowe, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WSMP_BEZP_NAR_S1
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wsmip/bezpie.naro
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Absolwent posiada ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych pozwalającą na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych, gospodarczych i społecznych dotyczących bezpieczeństwa, zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Posiada umiejętność postrzegania, rozumienia i analizowania istoty bezpieczeństwa, jego uwarunkowań, zależności i następstw w perspektywie funkcjonalnej, instytucjonalnej i strukturalnej. Umie analizować i stosować zasady oraz normy prawne, a także procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w ujęciu wielopoziomowym (globalnym, regionalnym, narodowym i lokalnym). Zna zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa w ujęciu zarówno jednostkowym, jak i systemowym.

Absolwent posiada umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Umie rozwiązywać podstawowe problemy zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, komunikować się z otoczeniem. Posiada umiejętności gromadzenia, porządkowania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji i w tym celu potrafi wykorzystać dostępne technologie.

Absolwent zna język na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. W zakresie posiadanej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym i międzynarodowym, a także zarządzaniu kryzysowym, Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, w zespołach reagowania kryzysowego, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.