Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Filologia polska nauczycielska, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WP_FILOLOGIA_POLSKA_NA_S2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Filologia polska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wpol/filolo.pols.nauc
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Kształcenie filologiczne realizowane jest w ramach dwóch modułów: literaturoznawczego i językoznawczego. W skład modułu literaturoznawczego wchodzą następujące przedmioty: teoria literatury, warsztaty krytyczne, literatura po 1989 roku, literatura obca. Przedmioty językoznawcze to: teoria języka, gramatyka języka polskiego w dydaktyce szkolnej oraz etyka słowa.  W programie uwzględniono również przedmioty opcjonalne (seminarium magisterskie, opcja, wykład monograficzny), które pozwalają realizować w zależności od preferencji studenta moduł językoznawczy lub literaturoznawczy. W tym nurcie kształcenia mieszczą się także przedmioty wspierające budowanie warsztatu filologicznego: opcja filozoficzna oraz lektorat z dowolnego nowożytnego języka obcego. Wymienione zajęcia mają format wykładów, ćwiczeń, seminariów i warsztatów. Każdy kurs kończy się zaliczeniem na ocenę bądź egzaminem.
Przygotowanie zawodowe nauczyciela polonisty prowadzone jest w dwóch modułach przedmiotowych: pedagogiczno-psychologicznym oraz dydaktycznym, w ich ramach odbywają się różne formy zajęć: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, praktyki śródroczne i ciągłe.
Moduł pedagogiczno-psychologiczny tworzą przedmioty: uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, kształtowanie kompetencji społecznych nauczyciela. 
Moduł dydaktyczny obejmuje różnorodne zajęcia z dydaktyki przedmiotowej: kształcenie językowe, literackie i kulturowe w szkole ponadpodstawowej, dydaktyka języka polskiego w szkole ponadpodstawowej, pragmatyka zawodu nauczyciela polonisty z elementami prawa oświatowego oraz warsztaty glottodydaktyczne.