Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Geologia, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WGIG_GEOLOG_S1
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Geologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wgig/geologia
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia I stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, po zdaniu egzaminu licencjackiego. Rozliczenie studiów odbywa się zgodnie z Europejskim Systemem Transferu Punktów (tzw. ECTS) i umożliwia odbycie części studiów w innych uczelniach wyższych w Polsce lub zagranicą. Do ukończenia studiów pierwszego stopnia wymagane jest zdobycie co najmniej 180 pkt. ECTS. 

Zgodnie z zaleceniami MNiSzW, program studiów I stopnia kierunku geologia składa się z obowiązkowych kursów kształcenia ogólnego oraz z kursów kierunkowych, zapewniających kształcenie w różnych dziedzinach geologii, m.in. takich jak: geologia dynamiczna, paleontologia, mineralogia, petrologia, geochemia, kartografia geologiczna, geologia historyczna, sedymentologia, tektonika, geofizyka, geologia regionalna Polski, geologia złóż, jak również obejmujących problematykę z zakresu hydrogeologii, geologii inżynierskiej oraz ochrony środowiska. Zajęcia mają charakter wykładów, seminariów i ćwiczeń kameralnych.

W trakcie studiów pierwszego stopnia studenci biorą udział w obowiązkowych kursach terenowych, organizowanych w różnych regionach Polski m.in. na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej, w Sudetach, Górach Świętokrzyskich i w Karpatach.

Na studiach geologicznych pierwszego stopnia realizowanych jest 120 godzin lektoratu języka angielskiego, kończącego się egzaminem na średnim poziomie zaawansowania.