Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Filologia hiszpańska, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WF_F_HISZPANSKA_S2_S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Filologia hiszpańska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wfilg/filolo.hisz
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)
Dwuletnie studia magisterskie adresowane są do studentów legitymujących się znajomością języka hiszpańskiego na poziomie C1, którzy chcą pogłębić nie tylko swoją znajomość  języka hiszpańskiego, ale i wiedzę w zakresie językoznawstwa oraz literatury hiszpańskiej i latynoamerykańskiej. Studia trwają dwa lata i kończą się egzaminem dyplomowym w języku hiszpańskim, złożonym na podstawie pracy magisterskiej napisanej także po hiszpańsku.
 
Podczas studiów student ma do wyboru trzy ścieżki:
 
• ścieżka administracyjno-biznesowa jest zaadresowana do studentów, którzy pragną wiązać swoją przyszłość zawodową z firmami międzynarodowymi, instytucjami kulturalno-oświatowymi, placówkami dyplomatycznymi i organizacjami pozarządowymi. Obejmuje specjalistyczne zajęcia językowe, ale też zagadnienia związane z pragmatyką kulturową czy komunikacją międzykulturową oraz praktyki zawodowe stanowiące przygotowanie do wejścia na rynek pracy.
• ścieżka przekładoznawcza przeznaczona jest dla osób pragnących przygotować się do wykonywania zawodu tłumacza i oferuje szeroki wachlarz prowadzonych w trybie warsztatowym przedmiotów, które umożliwiają poznanie podstawowych technik różnych rodzajów tłumaczenia, zarówno pisemnego jak i ustnego. Wszystkie zajęcia praktyczne z przekładu prowadzone są przez wykładowców będących jednocześnie praktykującymi tłumaczami i specjalizujących się w danej dziedzinie przekładu. Część zajęć z przekładu ustnego, wprowadzająca w arkana tłumaczenia symultanicznego, odbywa się w nowoczesnym, specjalistycznym laboratorium.
• ścieżka filologiczna przewidziana jest dla studentów pragnących pogłębić swoją znajomość literatury i języka hiszpańskiego. Studentom pozostawiona jest duża swoboda w doborze przedmiotów filologicznych, zarówno z dyscypliny literaturoznawstwa jak i językoznawstwa, zgodnie z ich zainteresowaniami naukowymi. Specjalizacja filologiczna przygotowuje w sposób szczególny do podjęcia studiów doktoranckich.
 
Studenci wszystkich ścieżek kontynuują obowiązkową naukę II języka romańskiego na poziomie odpowiadającym zdobytym przez nich wcześniej kompetencjom językowym. Mogą się także uczyć II języka romańskiego od zera.
 
Niezależnie od wybranej ścieżki, nasi studenci mogą korzystać z szerokiego wachlarza ofert stypendialnych, m. in. w Hiszpanii, Portugalii, Francji, Rumunii i we Włoszech w ramach programu Erasmus +, ale też w Ameryce Południowej (Chile, Kolumbia, Peru).
 
Studenci, którzy rozpoczęli kształcenie pedagogiczne na studiach I stopnia mogą je kontynuować w ramach opcji (dydaktyka przedmiotowa  w Instytucie Filologii Romańskiej) oraz dodatkowych punktów ECTS (przedmioty ogólnopedagogiczne w Studium Pedagogicznym UJ). Ukończenie całego kursu uprawnia do nauczania języka hiszpańskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a same uprawnienia  przyznawane są po ukończeniu pełnego cyklu kształcenia pedagogicznego. Jako jedyny ośrodek w kraju, proponujemy w ramach tej ścieżki zajęcia przybliżające problematykę kształcenia językowego osób z niepełnosprawnościami.
 
Absolwenci z dyplomem magistra filologii hiszpańskiej znajdują zatrudnienie w korporacjach, w instytucjach kulturalnych, gospodarczych, biznesowych lub politycznych. Mogą pracować jako tłumacze specjalistycznych tekstów pisanych i ustnych, jako tłumacze przysięgli (po zdaniu stosownego egzaminu państwowego), a po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych także jako nauczyciele w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Mogą również ubiegać się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie literaturoznawstwo lub językoznawstwo.