Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UG) Religioznawstwo, drugiego stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UG_RELIG_S2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Gdański
Kierunek studiów religioznawstwo
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

 

Studia Religioznawcze II stopnia mają na celu wykształcenie absolwentów zorientowanych w procesach zachodzących w świecie religii dawnych i współczesnych. Zorientowanie to uwzględnia procesy zachodzące w przestrzeni kulturowej, historycznej, społecznej i psychicznej oraz wiedzę dotyczącą najważniejszych zjawisk zachodzących w obrębie poszczególnych tradycji religijnych.

Studenci zgłębiają wiedzę w zakresie religii, uczą się zagadnień z obszaru historii religii, teologii, zagadnień ze styku polityki i religii. Podejmują zagadnienia związane zarówno z wielkimi religiami monoteistycznymi, jak i religiami etnicznymi, mitami i magią. Nabierają umiejętności, dzięki którym potrafią dokonywać samodzielnej i świadomej oceny roli religii w kulturze oraz jej wpływu na życie i społeczeństwo.

Zapoznają się z sytuacją religijną panującą w różnych częściach świata oraz z najnowszymi osiągnieciami w dziedzinie studiów nad źródłami do świętych tekstów różnych religii i wyznań. Podnoszą kwalifikacje z zakresu etyki. Znają język wybranej tradycji religijnej, posiadają umiejętność analizy i interpretacji tekstów źródłowych. Nabywają zaawansowaną wiedzę dotyczącą różnych aspektów społecznych i kulturowych, z którymi spotykają się we współczesnym świecie.

Religioznawstwo jest bez wątpienia najbardziej wszechstronnym kierunkiem w ofercie Uniwersytetu Gdańskiego. Funkcjonuje w formule ogólnouniwersyteckiej. Obejmuje wszystkie dziedziny wiedzy o religii oraz jej roli w życiu człowieka i społeczeństwa, a wykładowcy pochodzą z wielu wydziałów naszego uniwersytetu. Pozwala to zapoznać się z różnymi teoriami oraz ukazać uwarunkowania aktu religijnego, w tym jego indywidualne i społeczne konsekwencje.

 

Atuty kierunku:

  • Studia religioznawcze rozwijają twórcze i krytyczne myślenie, kształcąc absolwenta w szeroko rozumianej problematyce religijnej.
  • Studia II stopnia sprzyjają krytycznej refleksji nad kierunkami rozwoju współczesnego świata, a poprzez dobór kadry z wielu obszarów badawczych (studiów nad religią, historyków, kulturoznawców, socjologów, politologów, biblistów) umożliwiają uczestnictwo w szerokim dialogu interdyscyplinarnym. Wykraczają poza krąg kultury euro-amerykańskiej, pogłębiając znajomość otaczającego nas świata o inne kultury i cywilizacje.
  • Religioznawstwo kształci specjalistów wyposażonych we wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w życiu gospodarczym, naukowym, społecznym i kulturalnym oraz wnosi trwały wkład w naukowe poznanie świata i rozwiązywanie jego istotnych współczesnych problemów.
  • Studenci uzyskują wiedzę z zakresu współczesnych orientacji w religioznawstwie, studiami nad źródłami religii, zagadnieniami z obszaru teologii, religii etnicznych, religii w historii, czy religii wobec wyznawań współczesności.
  • Program studiów jest w pełni związany z pracą naukową wykładowców. Wykłady prowadzone przez najlepszych wykładowców z kilku wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego.
  • Studia kształcą w zakresie języków obcych (wśród nich język wybranej tradycji religijnej, którego znajomość pozwoli na analizę i interpretację tekstów źródłowych).