• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UAM) Nauki chemiczne, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych

Szczegóły
Kod UAM_SDNS_NCH
Jednostka organizacyjna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki chemiczne
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Szkoła doktorska
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW https://sci.amu.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Opis Szkoły

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu proponuje kandydatom i kandydatkom kształcenie, w którym badania naukowe i nauka zgłębiane są zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym oraz regionalnym. Uczelnia stale aktualizuje i poszerza swoje programy badawcze i treści kształcenia, kładąc szczególny nacisk na ich interdyscyplinarny charakter.

Dyscyplina: nauki chemiczne

Badania naukowe w dyscyplinie nauki chemiczne obejmują wszystkie główne dziedziny chemii eksperymentalnej i teoretycznej, organicznej, nieorganicznej i fizycznej. Działalność naukowa pracowników reprezentujących tę dyscyplinę była i jest ściśle powiązana z działalnością dydaktyczną poprzez prace licencjackie magisterskie i doktorskie, stanowiące istotny fragment badań naukowych. Do obszarów chemii, w których wyniki uzyskane przez zespoły badawcze są znaczące zarówno w kraju, jak i w skali międzynarodowej należą: chemia metaloorganiczna i kataliza homogeniczna, w tym - synteza i reaktywność pochodnych organicznych zwierających atomy krzemu, a także inne heteroatomy; biokrystalografia oraz rentgenograficzne badania struktury faz skondensowanych; chemia supramolekularna, a w szczególności chemia i fizykochemia syntetycznych receptorów molekularnych; synteza chiralnych związków organicznych; synteza i badania związków fluoroorganicznych o potencjalnym zastosowaniu w medycynie, rolnictwie i otrzymywaniu nowych materiałów; synteza, charakterystyka, modyfikacja oraz badania właściwości katalitycznych zeolitów i innych materiałów porowatych; chemia i fotochemia bioorganiczna, w tym badania mechanizmów indukowanych światłem procesów chemicznych z wykorzystaniem ultraszybkiej spektroskopii laserowej; chemia analityczna ze szczególnym uwzględnieniem chemicznych metod analizy i monitoringu zanieczyszczeń środowiska; chemia koordynacyjna i badania spektroskopowe lantanowców; chemia teoretyczna.

Znaczna część tematów badawczych realizowana jest we współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, głównie w Europie, USA, Kanadzie i Japonii. Współpraca prowadzona jest zarówno w ramach formalnych porozumień i umów pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza i innymi uczelniami, jak i nieformalnych kontaktów indywidualnych pomiędzy pracownikami Wydziału Chemii i współpracującymi z nimi badaczami z różnych ośrodków krajowych i zagranicznych.