Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(AGH) Inżynieria Bezpieczeństwa, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod AGH_IB_WILiGZ_IIST
Jednostka organizacyjna Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
Kierunek studiów inżynieria bezpieczeństwa
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Adres WWW https://wilgz.agh.edu.pl
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Kierunek studiów Inżynieria Bezpieczeństwa należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Kierunek odpowiada dynamicznie zmieniającym się potrzebom gospodarki, rynku pracy i jest zgodny z oczekiwaniami otoczenia społecznego dotyczącymi szerszego spojrzenia na kwestie bezpieczeństwa i kompleksowego działania w administracji, przemyśle i środowisku naturalnym. Nowoczesne i innowacyjne programy kształcenia łączą zagadnienia bezpieczeństwa człowieka w pracy i środowisku naturalnym oraz uwzględniają aspekty oddziaływania sfery przemysłowej na życie człowieka i wiążące się z tym zagrożenia.
Celem studiów II stopnia, realizowanych na specjalnościach Bezpieczeństwo i ochrona pracy oraz Bezpieczeństwo techniczne i środowiskowe, jest przygotowanie studentów z zakresu problematyki bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa eksploatacji obiektów technicznych i ich zaplecza oraz racjonalnego i świadomego korzystania z zasobów środowiska naturalnego, jego właściwego przekształcania i ochrony poszczególnych komponentów, zwłaszcza w sytuacjach krytycznych.
Absolwenci specjalności Bezpieczeństwo i ochrona pracy nabędą umiejętności: organizowania pracy w sposób bezpieczny, ergonomiczny i higieniczny; dobierania działań ograniczających wypadki i zdarzenia niepożądane; opracowywania i wdrażania systemów i procedur zarządzania jakością produkcji, środowiska oraz bhp; oceniania i optymalizowania procesów eksploatacyjnych z użyciem maszyn i urządzeń, a także będą przygotowywani do samodzielnego wykorzystywania zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów praktycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych z zakresu analizy ryzyka i monitorowania zagrożeń. Absolwenci tej specjalności uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu starszego inspektora i specjalisty ds. bhp oraz zajmowania stanowisk kierowniczych w służbach bhp zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bhp z dnia 2 listopada 2004 r.
Absolwenci specjalności Bezpieczeństwo techniczne i środowiskowe posiądą kompetencje: prognozowania skutków katastrof przemysłowych i zapobiegania ich powstaniu; sporządzania raportów oddziaływania przedsięwzięć na środowisko; uwzględniania w zarządzaniu przedsiębiorstwami aspektów środowiskowych, ze szczególną uwagą na gospodarkę bezodpadową, technologie proekologiczne czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, monitorowanie w cyklu produkcyjnym wpływu działań człowieka i techniki na poszczególne komponenty środowiska, m.in. na jakość powietrza czy bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę.
W ramach studiów realizowane będą staże w atrakcyjnych zawodowo dużych i wiodących przedsiębiorstwach produkcyjno-przemysłowych o złożonych strukturach i zróżnicowanej działalności gospodarczej, z którymi Uczelnia prowadzi współpracę. Absolwenci kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa mogą podjąć zatrudnienie: w działach bhp w przemyśle produkcyjnym, surowcowym, wydobywczym, energetycznym, budowlanym, przetwórczym; w jednostkach administracji państwowej, samorządowej, gospodarczej i oświatowej zajmujących się problemami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony i monitoringu środowiska; w służbach ratownictwa i jednostkach zarządzania kryzysowego; w służbach dokonujących oceny stanu technicznego urządzeń; w jednostkach wdrażających i eksploatujących systemy bezpieczeństwa; w firmach konsultingowych i szkoleniowych, w tym we własnych firmach świadczących usługi z zakresu bhp; w inspekcji ochrony środowiska.