• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UO) Biotechnologia - studia stacjonarne I stopnia inżynierskie

Szczegóły
Kod UO_BIOT-INZ
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Opolski
Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia (inżynierskie)
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (31.10.2023 09:00 – 30.11.2023 23:59)

Dostępne miejsca:

II rok - 2 miejsca

 

Biotechnologia to intensywnie rozwijający się i modernizujący kierunek studiów. Biotechnologia to ważna i nowoczesna gałąź nauki i przemysłu, która wymaga od przyszłych studentów nie tylko wiedzy z zakresu biologii, ale także zainteresowań z dziedziny biofizyki, biochemii, ekologii, mikrobiologii, ochrony środowiska, genetyki i bioinżynierii. Metody biotechnologiczne stosuje się w medycynie, ochronie środowiska naturalnego, rolnictwie, oraz w wielu gałęziach przemysłu. Rozwój biotechnologii wymaga kształcenia specjalistów o wysokich kwalifikacjach.

Czego uczy się na biotechnologii?

Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku Biotechnologia jest przygotowanie absolwentów do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej, oraz podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Program studiów pierwszego stopnia obejmuje 210 punktów ECTS w toku 7 semestrów. Warunkiem uzyskania tytułu inżyniera jest zdobycie wymaganej liczby punktów, zaliczenie przedmiotów wyszczególnionych w programie studiów, przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej (projektu inżynierskiego) połączone ze zdaniem egzaminu dyplomowego. W trakcie studiów student zdobywa wiedzę ze szczegółowych dyscyplin składających się na biotechnologię, w szczególności: biotechnologii ogólnej, mikrobiologii, biologii komórki, inżynierii genetycznej, biologii molekularnej, genetyki, biofizyki, biochemii, fizjologii ogólnej, inżynierii bioprocesowej, inżynierii bioreaktorów, hodowli tkankowych, technologii informacyjnej, podstaw projektowania.

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:

Program studiów obejmuje: 

 • przedmioty kształcenia ogólnego, 
 • przedmioty podstawowe, 
 • przedmioty kierunkowe (w tym także przedmioty do wyboru), 
 • praktykę zawodową
 • przedmioty przygotowania do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera.

Studia na kierunku Biotechnologia inżynierska oprócz wykładów, seminariów i ćwiczeń konwersatoryjnych dają studentom możliwość praktycznego opanowania wiedzy i zapoznania się z aparaturą i sprzętem laboratoryjnym. Studenci samodzielnie wykonują m. in: izolację DNA, oczyszczanie i elektroforezę białek, transformacje bakterii, analizy mikrobiologiczne, projektują i monitorują procesy biotechnologiczne. Uczestniczą również w eksperymentach i badaniach naukowych prowadzonych przez katedrę, oraz zajęciach terenowych w zakładach przemysłowych związanych z przemysłem biotechnologicznym.

W czasie studiów studenci odbywają 4 tygodniową praktykę zawodową, laboratoryjną w różnych firmach o profilu biotechnologicznym, gdzie mają możliwość zapoznać się z praktycznym wykorzystaniem wiedzy z tej dziedziny.

Działalność studencka 

Aktywnie działa Koło Naukowe Biotechnologów organizując prace badawcze, sesje naukowe, obozy i wycieczki oraz dodatkowe praktyki zawodowe dla studentów. Z inicjatywy KNBT odbywa się szereg spotkań, wykładów poświęconych tematyce biotechnologicznej, członkowie koła biorą udział w sympozjach kół naukowych UO, oraz pogłębiają swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach laboratoryjnych. Celem KNBT jest pogłębianie wiedzy biologicznej ze szczególnym naciskiem na biotechnologię, biochemię i biologię molekularną.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent studiów inżynierskich z biotechnologii jest przygotowany do: 

 • pracy w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych 
 • pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych 
 • wykonywania podstawowej analityki i podstawowych prac badawczych z użyciem materiału biologicznego
 • obsługi aparatury badawczej i urządzeń technologicznych
 • organizacji i prowadzenia procesów biotechnologicznych
 • wykorzystania technik informatycznych do pozyskiwania informacji i projektowania procesów biotechnologicznych
 • samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych.

Co wyróżnia biotechnologię na UO?

Zakres kształcenia na kierunku Biotechnologia odpowiada aktualnym trendom w biotechnologii, a jednocześnie rozszerza ofertę programową Uniwersytetu Opolskiego o nowoczesny program nauczania. Wiedza, umiejętności i kompetencje zawarte w programie nauczania Biotechnologii mają na celu zapewnienie wysokich kwalifikacji zawodowych. Poza wiedzą teoretyczną studenci zdobywają umiejętności korzystania z nowoczesnych technik laboratoryjnych, poznają również praktyczne procedury laboratoryjne przydatne w badaniach podstawowych i aplikacyjnych. Wykazują umiejętność krytycznej analizy uzyskanych wyników, oraz formułowania i wyciągania wniosków. Prowadzą dyskusje w oparciu o najnowszą literaturę naukową. Posiadają umiejętność pracy zarówno w zespole, jak i samodzielnie, wykazując inicjatywę i odpowiedzialność.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Biotechnologia może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Biotechnologia, Biotechnologia medyczna, Biologia, Ochrona środowiska, Inżynieria środowiska i Chemia

Dostępność infrastruktury dla osób z niepełnosprawnosciami 

Kierunek w pełni dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz niepełnosprawnościami. Zajęcia nie wymagają od uczestnika długotrwałego wysiłku fizycznego. Nie wiążą się one z przebywaniem w specyficznych warunkach środowiska, takich jak: np. jaskinie, góry, lasy, głębokie wykopy, itp. Na wybranym kierunku nie przewiduje się licznych oraz długotrwałych wyjazdów poza obręb uczelni. Aby dotrzeć do sal laboratoryjnych oraz wykładowych nie ma konieczności pokonywania schodów. W każdym budynku jest winda, która dociera na wszystkie poziomy. Na piętrach CB umieszczone są powiększone łazienki dla osób z niepełnosprawnością, z dzwonkiem pozwalającym na wezwanie pomocy.