• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJK) biotechnologia, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJK_BIOTECH-2-UJK
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
  Zadaj pytanie
Tura 1 (31.10.2023 09:00 – 30.11.2023 23:59)

Studia drugiego stopnia na kierunku biotechnologia w UJK w Kielcach prowadzone są zgodnie z wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji. Student w ciągu czterech semestrów nauki ma zdobyć atrakcyjny zawód i jak największy zasób praktycznych umiejętności. Ten model kształcenia zapewnia praktyczne i teoretyczne przygotowanie absolwenta do projektowania procesów biotechnologicznych, znajomość najnowszych metod biologii doświadczalnej, możliwości współpracowania ze specjalistami z dziedzin pokrewnych.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada poszerzoną wiedzę z poszczególnych zagadnień biotechnologii i wzbogacone umiejętności jej praktycznego stosowania. W pracy zawodowej potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności oraz przestrzegać zasad etyki i przepisów prawa – w szczególności w zakresie prowadzenia prac badawczych, rozwojowych analitycznych i technologicznych w zakresie biotechnologii oraz promowania zrównoważonego rozwoju. Absolwent posiada umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Absolwent studiów drugiego stopnia zna język obcy na poziomie biegłości B2plus Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu biotechnologii.

Absolwent ma możliwość pracy w przemyśle biotechnologicznym i pokrewnym (spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym itp.) oraz prowadzenia pracy w laboratoriach przemysłowych, technologicznych, analitycznych i badawczych prowadzących prace na materiale biologicznym i środowiskowym, z użyciem nowoczesnej aparatury badawczej i analitycznej (fizycznej, chemicznej, biochemicznej, stosującej techniki biologii molekularnej) z wykorzystaniem technik informatycznych i bioinformatycznych.

Uzyskany tytuł zawodowy magistra daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych.