• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Historia (Wydział Historii), studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UW_S1-HI
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Historia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Adres WWW http://www.historia.uw.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2023 13:35 – 15.05.2023 23:59)

W kształceniu na studiach I stopnia Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego dąży przede wszystkim do wyposażenia studentów w umiejętności warsztatowe pozwalające na samodzielne stawianie pytań badawczych i rozwiązywanie problemów oraz do wykształcenia wśród przyszłych historyków postawy otwartości na różnorodne podejścia metodologiczne. Stąd tak wiele miejsca w programie studiów zajmują ćwiczenia z poszczególnych epok historycznych (od starożytności do współczesności) pozwalające na poznanie różnorodnych źródeł historycznych oraz metod ich krytycznej analizy i interpretacji. Dużo czasu i uwagi poświęca się na Wydziale Historii na kształcenie umiejętności pisania tekstów naukowych i popularnonaukowych oraz rzeczowego udziału w dyskusji naukowej (przedstawiania własnych sądów, argumentowania, przy zachowaniu szacunku dla twierdzeń innych). 

Dzięki zdobytym umiejętnościom warsztatowym i bogatej wiedzy z zakresu historii politycznej, gospodarczej i społeczno-kulturowej Polski i powszechnej absolwent studiów I stopnia przygotowany jest do kontynuowania nauki na kierunkach humanistycznych i społecznych, ale także do podjęcia pracy w sferze edukacji i popularyzacji wiedzy historycznej, w mediach, wydawnictwach oraz w szeroko pojętej administracji i w przemysłach kreatywnych. Niezależnie od wiedzy i kompetencji badawczych związanych z nauką historyczną, nasze studia wyposażają studentów w umiejętności, które są przydatne w różnych innych karierach zawodowych:

·         umiejętność wyszukiwania informacji, ich selekcji i weryfikacji,

·         umiejętność kreatywnego pisania,

·         umiejętność merytorycznej dyskusji i wspólnego rozwiązywania problemów,

·         umiejętność samodzielnej pracy i autoprezentacji.

W ramach studiów oferujemy również zajęcia z fakultatywnych specjalizacji zawodowych: archiwistycznej i nauczycielskiej.

Aktualny program studiów dostępny jest na stronie http://www.historia.uw.edu.pl/

 

 

Ze względu na rozliczenie roczne preferujemy aplikacje na dwa semestry.