• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWM) Historia, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWM_HST-1
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kierunek studiów Historia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Limit miejsc 5
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2023 13:35 – 15.05.2023 23:59)
  • Zasadniczym celem kształcenia na studiach historycznych jest przygotowanie absolwenta do podejmowania różnych zawodów i ról społecznych wymagających ogólnych kwalifikacji i umiejętności dynamicznego dostosowywania się do zadań zawodowych. Program studiów jest tak opracowany, aby studiowanie historii wykraczało poza przyswajanie wiadomości o dziejach społeczeństwa i obejmuje w równiej mierze zagadnienia wyjaśniające. Studia historyczne w swym założeniu mają u absolwenta wyrobić krytyczny stosunek do literatury naukowej, do poznawanych faktów oraz wyzwolić umiejętność poprawnego rozumienia i odtwarzania dziejów m.in. poprzez opanowanie warsztatu pracy historyka. Dzięki studiom historycznym studenci II stopnia wyrabiają i pogłębiają u siebie określone umiejętności, np.: wyszukiwania informacji, panowania nad dużą ilością danych, samodzielności pracy, pisania, dyscypliny, krytycyzmu czy też wrażliwości na odmienności kulturowe. Studia historyczne wdrażają studenta do samodzielnego przygotowywania prac naukowych. Program studiów kształtowany wielowariantowo, dostosowany jest do standardów europejskich. Umożliwia studiowanie przedmiotów, które szczególnie interesują.

Absolwent posiada ogólne wykształcenie humanistyczne oraz wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej.

Program studiów przewiduje osiągnięcie przez absolwenta kompetencji językowych zgodnie z kryteriami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Uzupełnieniem programu kształcenia jest blok przedmiotów do wyboru w formie wykładów monograficznych oraz przedmiotów do wyboru, których tematyczna różnorodność pozwala studentowi na planowanie ścieżki własnego rozwoju intelektualnego oraz poszerzanie zainteresowań.

Student ma do wyboru następujące zakresy kształcenia: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną oraz specjalizację nauczycielską w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie.

Specjalność nauczycielska w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie daje uprawnienia do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie na wszystkich etapach nauczania. Na program specjalności składają się zajęcia z psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

Możliwość podjęcia studiów bez ograniczeń ze względu na wiek kandydata.