• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJK) filologia polska, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJK_FIL-POL-1-S-UJK
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kierunek studiów Filologia polska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2023 13:35 – 15.05.2023 23:59)

Absolwent kierunku Filologia polska posiada usystematyzowaną wiedzę i kompetencje z zakresu filologii polskiej (wiedzę humanistyczną i filologiczną) w stopniu umożliwiającym rozumienie wybranych zjawisk i procesów językowych, literackich i kulturowych przeszłości i współczesności, rozmawianie o nich oraz ich badanie. Ma on ponadto wiedzę i umiejętności pozwalające na podejmowanie pracy zawodowej zgodnie z wykształceniem (również blokiem kształcenia). Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Absolwent może kontynuować naukę na kierunkach z obszaru nauk humanistycznych na studiach magisterskich drugiego stopnia, do których uprawniają go zdobyte w czasie studiów kompetencje zapisane w postaci efektów uczenia się. Naturalnym miejscem dla wszystkich absolwentów filologii polskiej są także placówki kulturalne oraz wszystkie te instytucje, w których wymagane jest sprawne posługiwanie się językiem polskim. Absolwenci, dzięki kompetencjom uzyskanym w czasie studiów, są gotowi do podjęcia dodatkowego kształcenia, zgodnego z profilem danej firmy, bazującego na efektach uczenia się na kierunku filologia polska. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Umie przygotować teksty pisemne i ustne w obcym języku.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Filologia polska nauczycielska stanowią pierwszy etap kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Są podstawą do podjęcia studiów drugiego stopnia na tym samym kierunku w ramach ścieżki nauczycielskiej. Blok nauczycielski realizowany na kierunku Filologia polska opracowano na podstawie standardów kształcenia nauczycieli: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Filologia polska blok nienauczycielski: redakcyjno-wydawniczy przygotowują do pracy w wydawnictwach, gazetach, mediach elektronicznych (absolwent jest ukierunkowany do pracy jako redaktor językowy i merytoryczny, korektor), miejscem pracy mogą być również firmy zajmujące się PR, komunikacją społeczną, reklamą, media, urzędy. Uzyskany tytuł licencjata daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych, a także – w konsekwencji – w Szkole Doktorskiej.