• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWM) Matematyka sp. finansowo-ubezpieczeniowa, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWM_MATE-4
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kierunek studiów Matematyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 15
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (02.11.2022 10:15 – 30.11.2022 23:59)

Matematyka, studia pierwszego stopnia – sylwetka absolwenta

    Absolwenci kierunku Matematyka są zdolni do udziału w rozwijaniu matematyki i jej stosowania w innych gałęziach wiedzy i w praktyce. Stanowią dobrą kadrę zarówno dla banków, firm o profilu finansowym i ubezpieczeniowym, szkół podstawowych jako nauczyciele Matematyki. Zdecydowana większość absolwentów jest przygotowana do podjęcia studiów drugiego stopnia.

   Kształcenie na kierunku Matematyka jest realizowane w zakresie: Matematyka finansowo-ubezpieczeniowa oraz Nauczanie matematyki. Wybór zakresu studiów następuje podczas rekrutacji.

 Studenci Matematyki finansowo-ubezpieczeniowej odbywają praktykę 3-tygodniową w pełnym wymiarze czasu pracy   (5 dni w tygodniu po 8 godzin) po zakończeniu zajęć w VI semestrze (maj/czerwiec). Miejscem praktyki są np. firmy ubezpieczeniowe, handlowe, banki, zakłady przemysłowe i inne instytucje, gdzie studenci mogą sprawdzić swoje umiejętności i przydatność wiedzy teoretycznej. Szczegółowe zadania dotyczące realizacji praktyki, to: stosowanie i weryfikacja w praktyce posiadanej wiedzy teoretycznej, wykazywanie zainteresowania systemem pracy obowiązującym w firmie, systematyczne uczestniczenie w pracach zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Kierownictwo firmy, zapoznanie się ze specjalistycznym oprogramowaniem stosowanym w danej firmie, dbanie i odpowiedzialność za powierzony sprzęt, bezwzględne przestrzeganie tajemnicy służbowej obowiązującej w firmie, stosowanie wszystkich zaleceń i wykonywanie poleceń Kierownictwa firmy lub innych osób odpowiedzialnych za realizację praktyki. Liczba godzin,  punktów ECTS i czas trwania praktyk są zgodne z zarządzeniem nr 25/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie praktyk studenckich.

   Wszystkich studentów kierunku Matematyka na WMiI UWM obowiązują Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Matematyka ustalone przez MNiSzW w Rozporządzeniu z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia. Lista wzorcowych efektów kierunkowych (z podziałem na wiedzę, umiejętności i kompetencje) została rozszerzona tak, że wszystkie efekty umieszczone w Standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (ogólne i szczegółowe), są pokryte efektami kierunkowymi.