• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UKSW) Historia - studia I stopnia - stacjonarne

Szczegóły
Kod UKSW_HI1S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kierunek studiów Historia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (02.11.2022 10:15 – 30.11.2022 23:59)

Absolwent historii ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o miejscu i znaczeniu historii w systemie
nauk oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej. Wiedza ta jest zorientowana na zastosowanie
praktyczne w sferze działalności kulturalnej i medialnej.
Ma on również podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych
osiągnięciach w zakresie historii. Posiada na poziomie operacyjnym pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o
warsztacie naukowym historyka i z zakresu metodologii historii. Absolwent ma szczegółową, prowadzącą
do specjalizacji, znajomość faktografii historii powszechnej i historii Polski w poszczególnych epokach.
Zna obowiązujące zasady korzystania z dorobku naukowego innych badaczy i ich przywoływania jak i
aktualnie obowiązujące prawo własności intelektualnej oraz zasady etyki pracy naukowej. Rozumie
konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej. Absolwent ma pogłębioną wiedzę o
instytucjach kultury i nauki oraz orientację we współczesnym życiu naukowym i kulturalnym. Zna
uwarunkowania funkcjonowania instytucji związanych z historią i kulturą (muzeów, archiwów, bibliotek,
wydawnictw). Posiada pogłębione umiejętności rozpoznawania różnych rodzajów wytworów kultury
właściwych dla historii i jej studiowanej specjalności, stosując oryginalne podejście, uwzględniające nowe
osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w
procesie historyczno – kulturowym.