• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Filologia polska (Wydział Polonistyki), studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UW_S2-FP
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Filologia polska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW http://www.polon.uw.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

Kształcenia na studiach na kierunku filologia polska nakierowane jest na wiedzę ogólnohumanistyczne, wiedzę z zakresu nauki o literaturze oraz z zakresu nauki o języku. Student uczy się rozpoznawać, analizować i interpretować najważniejsze dzieła i zjawiska polskiej literatury, również w perspektywie komparatystycznej i z uwzględnieniem kontekstów kulturowych, filozoficznych, religijnych, rozumieć istotę procesu historycznoliterackiego, rozróżniać i definiować historyczne style i poetyki, pisać rozprawki naukowe, a także wykorzystywać refleksję teoretyczną w badaniach historycznoliterackich i językoznawczych. Podczas studiów na kierunku filologia polska studenci zgłębiają również najważniejsze procesy rozwojowe języka polskiego, uczą się dokonywać analizy gramatycznej i leksykalnej tekstów należących do różnych odmian współczesnej polszczyzny, uczą się kultury języka polskiego, językoznawstwa ogólnego, gramatyki historycznej języka polskiego oraz nabywają umiejętność samodzielnej oceny wartości artystycznej, językowej i poznawczej dzieł literackich, także tych należących do kręgu literatury popularnej.