• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Filologia polska (Wydział Polonistyki), studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UW_S1-FP
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Filologia polska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Adres WWW http://www.polon.uw.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

Kształcenia na studiach na kierunku filologia polska nakierowane jest na wiedzę ogólnohumanistyczne, wiedzę z zakresu nauki o literaturze oraz z zakresu nauki o języku. Student uczy się rozpoznawać, analizować i interpretować najważniejsze dzieła i zjawiska polskiej literatury, również w perspektywie komparatystycznej i z uwzględnieniem kontekstów kulturowych, filozoficznych, religijnych, rozumieć istotę procesu historycznoliterackiego, rozróżniać i definiować historyczne style i poetyki, pisać rozprawki naukowe, a także wykorzystywać refleksję teoretyczną w badaniach historycznoliterackich i językoznawczych. Podczas studiów na kierunku filologia polska studenci zgłębiają również najważniejsze procesy rozwojowe języka polskiego, uczą się dokonywać analizy gramatycznej i leksykalnej tekstów należących do różnych odmian współczesnej polszczyzny, uczą się kultury języka polskiego, językoznawstwa ogólnego, gramatyki historycznej języka polskiego oraz nabywają umiejętność samodzielnej oceny wartości artystycznej, językowej i poznawczej dzieł literackich, także tych należących do kręgu literatury popularnej.