• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWM) Pielęgniarstwo, studia II stopnia stacjonarne

Szczegóły
Kod UWM_PI2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kierunek studiów Pielęgniarstwo
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

Kierunek pielęgniarstwo (studia drugiego stopnia) jest przyporządkowany do dyscypliny naukowej nauki medyczne oraz nauki o zdrowiu jako dyscypliny wiodącej. Studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo mogą podejmować osoby, które posiadają tytuł licencjata pielęgniarstwa. Absolwent studiów uzyskuje dyplom magistra pielęgniarstwa i posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu: nauk społecznych, zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej, badań naukowych i rozwoju pielęgniarstwa, porozumiewa się w języku angielskim na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego. Absolwent posiada umiejętności praktyczne z obszarów: zarządzanie w pielęgniarstwie, edukacja w wybranych chorobach przewlekłych, opieka onkologiczna, wentylacja mechaniczna, długoterminowa opieka stacjonarna i domowa, endoskopia i podstawowa opieka zdrowotna. Studia drugiego stopnia przygotują absolwentów do rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i prowadzenia badań naukowych, wdrażanie zasad medycyny opartej na faktach (EBM), wprowadzania nowych metod i technik poprawiających jakość opieki pielęgniarskiej, podejmowania trudu rozwoju zawodowego własnego, prowadzenia poradnictwa, propagowania zdrowego stylu życia, nauczania promocji zdrowia w instytucjach oświatowych, przyuczanie chorego do życia z chorobą i niepełnosprawnością, organizowania zdrowotnych kampanii edukacyjnych w środowisku lokalnym i krajowym, oceny programów edukacyjnych i skuteczności działań edukacyjnych, umożliwiają także ordynowanie określonych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych oraz wystawiania na nie recept albo zleceń.

Absolwent jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, np. w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, domach pomocy społecznej oraz placówkach świadczących opiekę nad ludźmi w podeszłym wieku. Może pracować także w administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie.

Absolwent ma ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).