Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UPJPII) praca socjalna, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UPJPII_PSOC_2ST
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Kierunek studiów Praca socjalna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW https://isips-wns.upjp2.edu.pl/
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Studia drugiego stopnia na kierunku praca socjalna koncentrują się na przygotowaniu zawodowym do pełnienia przyszłych ról zawodowych w szeroko pojętym systemie wsparcia społecznego. Koncentrują się na podejściu do każdego   człowieka oraz przysługujących mu praw, szczególnie w kontekście pogłębiających się problemów społecznych. Urzeczywistnianie tej wizji domaga się racjonalności myślenia, uczciwości w działaniu, poszanowania wartości, godności i wolności człowieka w duchu otwartości, szczerego dialogu i prawdziwej tolerancji, a także dostrzeżenie rozwojowego potencjału każdej osoby ludzkiej, szczególnie osób żyjących z różnych powodów na marginesie życia społecznego. Postępujący proces pauperyzacji społeczeństwa polskiego, wymusza podjęcie stosownych regulacji w obszarach polityki społecznej. Współczesny biedny i ubogi to nie tylko człowiek doświadczony przez życie, ograniczony w swej aktywności fizycznej i psychicznej. To także człowiek w pełni sił, który nie umie nadążyć za postępującymi zmianami. Odpowiadając na te potrzeby, pragniemy ukierunkować kształcenie przyszłych pracowników socjalnych i systemu wsparcia społecznego, specjalistów w obszarach pracy z osobami doświadczającymi kryzysów, kryzysów społecznych i kurateli społecznej.

Program studiów drugiego stopnia na kierunku praca socjalna jest realizowany w profilu praktycznym, co wzbogaca treści nauczania o zwiększoną ilość zajęć o charakterze ćwiczeniowym, warsztatowym i praktycznym. Absolwent naszego  kierunku ma szanse zdobyć nie tylko solidne kwalifikacje zawodowe, ale być człowiekiem o szerokich horyzontach myślowych. Istotnym elementem przygotowania do pracy socjalnej jest odbycie przez studenta dobrze zaplanowanej  praktyki. Oferta środowiska krakowskiego (nawet szerzej: małopolskiego) w tym względzie jest bardzo bogata: zwłaszcza struktury różnych jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, ośrodków pomocy rodzinie, pracy z niepełnosprawnymi, bezrobotnymi, bezdomnymi, osobami zależnymi (starszymi i chorującymi), z ofiarami przemocy w rodzinie, organizacjach pozarządowych.  Z tej oferty zamierzamy w sposób pełny korzystać, tak konstruując program praktyk, by student mógł się rzeczywiście zapoznać z jak największą liczbą instytucji i form działalności socjalnej.

Absolwent jest przygotowany do pracy w: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także do pracy socjalnej polegającej na ożywianiu, aktywizowaniu i integrowaniu środowisk społecznych (środowisko lokalne, grupy, instytucje), do pracy z rodzinami w kryzysie życiowym, (z problemem uzależnień, przemocy, niewydolności wychowawczej, bezrobocia rozbitymi, z samotnymi rodzicami i in.), z osobami bezdomnymi, ofiarami klęsk i krytycznych zdarzeń losowych, z rodzinami zastępczymi, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla osób bezdomnych, uzależnionych (od alkoholu, narkotyków i innych współczesnych używek, Internetu, gier hazardowych), osadzonych w zakładach karnych, przebywających w ośrodkach dla uchodźców oraz do pracy w organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem wyżej wymienionym problemom. Absolwent umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki społecznej.

Kierunek Praca socjalna zrzeszony jest w Polskim Stowarzyszeniu Szkół Pracy Socjalnej.