Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UPJPII) dyscyplina nauki socjologiczne

Szczegóły
Kod UPJPII_DNS_SD
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki Socjologiczne
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Szkoła doktorska
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW http://szkoladoktorska.upjp2.edu.pl/
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Program Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie nauki socjologiczne obejmuje zróżnicowane formy zajęć (seminaria, wykłady, praktyki) oraz realizację indywidualnego planu badawczego pod kierunkiem promotora. W programie przewidziane są zajęcia obowiązkowe oraz fakultatywne, obejmujące kształcenie w zakresie:

1.  Współczesnych teorii socjologicznych.

2. Metodologii badań, m.in. zaawansowanych metod i technik badań jakościowych i ilościowych.

3.  Interpretacji zmian społecznych zwłaszcza w zakresie życia rodzinnego.

4. Kompetencji akademickich:  konceptualizacja projektów badawczych, zasady komunikacji naukowej, publikowanie wyników własnych analiz oraz badań, przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych, kształtowanie własnej kariery naukowej, podejmowanie działań zgodnych ze standardami etycznymi.

Program doktorski pozwala na zindywidualizowanie ścieżki kształcenia, Doktoranci/tki mają regularny i bezpośredni kontakt z pracownikami naukowymi, na bieżąco omawiając własny postęp naukowy. Przez cały okres realizacji programu, który trwa nie dłużej niż 4 lata, Doktorant/ka ma obowiązek zgromadzić co najmniej 48 ECTS.

Absolwent/ka Szkoły Doktorskiej dysponuje zaawansowaną wiedzą na temat współczesnych teorii socjologicznych pozwalającą interpretować zjawiska, planować badania i prognozować kierunek zmian społecznych. Posiada kompetencje metodologiczne, samodzielnie zarządza projektami badawczymi oraz upowszechnia ich wyniki – w oparciu o najwyższe standardy, dbając o organizację, jakość merytoryczną i etyczny wymiar podejmowanych działań. Przygotowana/y jest do pracy w ośrodkach akademickich i instytucjach badawczych, wie jak planować i realizować zajęcia dydaktyczne oraz pracę w sieciach i zespołach badawczych.