Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UL) Studia Doktoranckie Nauk o Polityce

Szczegóły
Kod UL_DD_NP
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Łódzki
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki o Polityce i Administracji
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia trzeciego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Prowadzone przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ Studia Doktoranckie Nauk o Polityce wpisują się w obszar kształcenia nauk społecznych. Są skierowane do absolwentów studiów drugiego stopnia, studiów jednolitych magisterskich oraz osób nagrodzonych Diamentowym Grantem (absolwentów studiów pierwszego stopnia i tych, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich), którzy chcą zdobyć wiedzę na zaawansowanym poziomie w zakresie nauk o polityce i dyscyplin pokrewnych, metodologii nauk społecznych, pracy naukowej i dydaktycznej. Studia doktoranckie nauk o polityce kształtują postawy przygotowujące absolwentów do pracy nauczyciela akademickiego, a także do działalności społeczno-politycznej i gospodarczej w środowisku krajowym i międzynarodowym.

 

 

Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów mają przygotować absolwenta do samodzielnego prowadzenia badań naukowych, wykształcenia umiejętności pisania rozpraw naukowych, swobodnego poruszania się w międzynarodowym środowisku naukowym. Absolwent studiów jest przygotowany do prowadzenia pracy dydaktycznej, podczas której potrafi łączyć zdobytą wiedzę naukową z wykorzystaniem najnowszych metod przekazu. Powinno to służyć zwiększeniu intelektualnego potencjału absolwenta i przyczynić się w przyszłości do podejmowania przez niego nowych wyzwań zawodowych.

 

 

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń konwersatoryjnych, lektoratów językowych oraz warsztatów specjalistycznych, seminariów doktoranckich. Ważną rolę edukacyjną pełnią zajęcia z metodyki szkoły wyższej, które odbywane są w trakcie procesu kształcenia i stanowią przygotowanie doktorantów do pracy dydaktycznej na uczelniach wyższych. Zajęcia te skorelowane są z praktyką pedagogiczną prowadzoną w sposób samodzielny przez doktoranta bądź współprowadzonych w wymiarze godzin przewidzianych w regulaminie studiów UŁ. Także inne zajęcia, m.in. z retoryki, przygotowania i redakcji tekstów, zawierają komponent praktyczny umożliwiający doktorantowi podjęcie odpowiednich zadań zawodowych.