Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) kognitywistyka, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WF_KOGNITYWISTYKA_S2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Kognitywistyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 4
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Instytut Filozofii UJ w ścisłej współpracy z Instytutem Psychologii UJ prowadzi od 2013 roku studia stacjonarne II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku kognitywistyka. Przedmiotem tych interdyscyplinarnych studiów są dociekania na temat tego jak ludzie oraz systemy sztucznej inteligencji poznają otaczający świat i w nim działają. Studia dają wiedzę i umiejętności z zakresu filozofii, logiki, informatyki, lingwistyki, psychologii oraz neuronauki, zgodnie z efektami kształcenia określonymi w uchwale Senatu UJ nr 6/I/2013. Studia prowadzone są na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminu studiów w UJ. Do zaliczenia każdego roku studiów wymagane jest uzyskanie 60 punktów ECTS w ramach planu studiów. Do zaliczenia całego toku studiów należy uzyskać 120 punktów ECTS. W całym toku studiów studenci mogą decydować o wykorzystaniu 74 ECTS. Ukończenie studiów następuje poprzez złożenie pracy dyplomowej (pracy magisterskiej) oraz zaliczenie egzaminu dyplomowego. Absolwent/ka studiów otrzymuje tytuł zawodowy magistra kognitywistyki.

 

Studia mają charakter badawczy oraz tutorialowy. Pod opieką pracownika naukowego student projektuje tok swoich studiów w optymalny sposób na potrzeby realizacji projektu badawczego, stanowiącego przedmiot pracy dyplomowej. Jednocześnie w trakcie "Proseminarium" i "Seminarium kognitywistycznego" (trzy semestry) studenci integrują wiedzę z dyscyplin szczegółowych w interdyscyplinarne, kognitywistyczne rozumienie ludzkiego oraz sztucznego poznania. Osoby uprzednio niestudiujące określonych dyscyplin składowych kognitywistyki obowiązane są do uzupełnienia podstaw tych dyscyplin. Kursy obecne w programie studiów prowadzone są przez pracowników naukowych Instytutu Filozofii UJ (z Zakładów: Kognitywistyki, Logiki, Epistemologii, Ontologii, Estetyki, Etyki, Filozofii Nauk Przyrodniczych, Badań nad Etyką Zawodową i Pracowni Retoryki Logicznej) oraz Instytutu Psychologii UJ (z Zakładów: Psychofizjologii, Psychologii Eksperymentalnej oraz Psychologii Społecznej), których bogaty dorobek naukowy daje gwarancję wysokiego poziomu merytorycznego studiów.