Unia Europejska

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UPJPII) historia, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UPJPII_HISTORIA_2ST
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Kierunek studiów Historia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Godziny otwarcia sekretariatu http://whidk.upjp2.edu.pl/wydzial/kontakt
Adres WWW http://whidk.upjp2.edu.pl/
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (02.09.2020 00:00 – 15.09.2020 23:59)

W trakcie studiów przyszły absolwent otrzymuje możliwość kształcenia historycznego na najwyższym poziomie dzięki kadrze doświadczonych dydaktyków i naukowców. Dużą rolę odgrywa nacisk na osobisty rozwój studentów oraz zdobycie umiejętności potrzebnych na współczesnym rynku pracy nie tylko w zawodzie historyka. Dzięki współpracy uczelni z podmiotami polskimi i zagranicznymi przyszli historycy mają dostęp do państwowych i kościelnych archiwów, uczestniczą w pracach studenckich kół tematycznych, objazdach terenowych, konferencjach naukowych i spotkaniach z uznanymi badaczami oraz świadkami historii. W trakcie studiów proponujemy 5 (finansowanych przez uczelnię) krajowych i zagranicznych objazdów naukowych, dzięki którym student konfrontuje zdobywaną wiedzę z materialnym i duchowym dziedzictwem historycznym i kulturowym. Ma on również możliwość poszerzenia podjętych na UPJPII studiów historycznych na innych zaprzyjaźnionych uniwersytetach w ramach programu Erasmus. W trakcie kształcenia zajęcia z języków obcych nowożytnych prowadzone są na poziomie B2 i C1.

Nowoczesny program studiów umożliwia wybranie indywidualnej ścieżki kształcenia spośród 3 proponowanych specjalności (otwarcie danej specjalności zależne jest od odpowiedniego minimum deklaracji):

  • Historia Chrześcijaństwa
  • Europa Wschodnia
  • Historia Doktryn Politycznych i Prawnych

Studenci otrzymują specjalistyczne wykształcenie z wybranej epoki i zagadnienia pod okiem promotora na seminarium licencjackim, a następnie magisterskim. Po osiągnięciu magisterium istnieje możliwość dalszego rozwoju naukowego w Szkole Doktorskiej. Po ukończeniu Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego absolwenci historii otrzymują uprawnienia zawodowe do nauczania w szkole. Znajdują zatrudnienie jednak nie tylko w szkołach, ale również w muzeach, instytucjach nauki i kultury. Są pożądani przez prywatne firmy i przedsiębiorców ze względu na kompetencje, kreatywność i umiejętność szybkiego dostosowania się do specyfiki danej pracy.

Historię na naszym Uniwersytecie ukończyli m.in.: Ireneusz Raś, polityk i samorządowiec, poseł do Sejmu RP (2005-), arcybiskup Łodzi Grzegorz Ryś, czy dyrektorzy Muzeów: Robert Ślusarek (Nowy Sącz) i Kamil Bogusz (Chrzanów).


Historia Chrześcijaństwa

Proponowana specjalność, poza wiedzą ogólnohistoryczną, daje możliwość uzyskania wszechstronnej wiedzy z zakresu dziejów chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo od ponad dwóch tysięcy lat wpływa na kształt naszej cywilizacji, konstytuując nie tylko religijny, ale także społeczny, polityczny i kulturowy obraz świata.

Umożliwiamy odkrywanie dziejów chrześcijaństwa pod kierunkiem wysoko wyspecjalizowanej kadry profesorskiej, dla której stanowi ono zawodową pasję i nieustające naukowe wyzwanie. Dzisiejszą kadrę specjalności tworzą następcy i kontynuatorzy wybitnych badaczy (takich jak prof. Janina Bieniarzówna, prof. Roman Zawadzki, ks. prof. Jan Kracik, ks. prof. Bolesław Kumor i wielu innych), którzy byli twórcami Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego i należeli do czołówki polskiej nauki.

Istotnym elementem przekazywanej wiedzy jest rola chrześcijaństwa jako czynnika kulturotwórczego w dziejach Europy i świata, stąd liczne zajęcia (m.in. z zakresu sztuki, kultury, archeologii) poświęcone będą przybliżeniu dziedzictwa kulturowego chrześcijaństwa.

Silną stroną specjalności Historia Chrześcijaństwa jest bogate doświadczenie w prowadzeniu badań historycznych w zakresie dziejów chrześcijaństwa, które są prowadzone na Uniwersytecie od kilkudziesięciu lat.

Perspektywy zawodowe: studia historyczne w specjalności historia chrześcijaństwa stawiają sobie za cel kształtowanie umiejętności kreatywnego myślenia i uczą postrzegania rzeczywistości i bieżących wyzwań z szerokiej perspektywy. Obie te cechy stanowią niebagatelny atut na dzisiejszym rynku pracy.

Wiedza z zakresu historii chrześcijaństwa daje przygotowanie do aktywnej działalności religijnej, społecznej, kulturalnej. Umożliwi szybkie odnalezienie się na rynku pracy dzięki umiejętnościom dopasowania do potrzeb sektora publicznego (administracji państwowej, samorządów, instytucji kultury i nauki) oraz prywatnego.

Ukończenie specjalności ułatwia uzyskanie pracy w instytucjach chrześcijańskich i świeckich, od organizacji kościelnych i fundacji po media, muzea, jednostki zajmujące się dziedzictwem kulturowym, a także umożliwia podjęcie pracy nauczyciela lub dalsze pogłębianie wiedzy i rozwój naukowy w Szkole Doktorskiej.


Europa Wschodnia

Studenci zapoznają się z historią i kulturą Rosji, Ukrainy, Białorusi oraz innych krajów regionu. W programie studiów znajdują się również kursy kultury i sztuki bizantyjskiej, wiedzy o życiu religijnym i doktrynie prawosławia. Nie brakuje także elementów wiedzy i islamie, o kulturze ludowej poszczególnych narodów, o tożsamości ich mieszkańców. Zajęcia odbywają się z zakresu bieżących zagadnień politycznych, społecznych i gospodarczych Europy Wschodniej.

Ważnym działem nauczania jest rola Polaków w historii i kulturze krajów regionu, dzieje i obecna sytuacja Kościoła katolickiego na Wschodzie. Atutami specjalności są: kadra doświadczonych naukowców i dydaktyków, badaczy historii i kultury Europy Wschodniej, znawców problematyki regionu; Intensywna nauka języka rosyjskiego przygotowująca do egzaminów certyfikujących na poziomie C1; Objazdy naukowe po krajach Europy Wschodniej (Białoruś, Estonia, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Ukraina, Węgry), poznawanie zabytków, historii, spotkania z mieszkańcami; Regularne krajowe i międzynarodowe spotkania naukowe na temat dziejów i kultury regionu; Nowoczesna forma zajęć, szerokie stosowanie prezentacji multimedialnych.

Perspektywy zawodowe: wobec ciągłych i licznych kontaktów Polski z krajami europejskiego Wschodu istnieje potrzeba wykształcenia osób znających ten obszar i posługującymi językami wschodnio-słowiańskimi. Dobra znajomość języka rosyjskiego stanowi obecnie zdecydowany atut na rynku pracy. Gruntowna wiedza o Europie Wschodniej potrzebna jest pracownikom sektora administracji publicznej – państwowej i samorządowej, pracownikom sektora biznesowego i turystycznego. Dotyczy to także osób uczestniczących w pracach instytucji kościelnych (duszpasterstwo, misje), pracowników instytucji badawczych i dziennikarzy zajmujących się tematyką wschodnią.


Doktryny polityczne i prawne

Historia doktryn politycznych i prawnych to dziedzina wiedzy, która łączy historię z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi – filozofią, naukami politycznymi czy prawoznawstwem. Próbuje ona opisać historię namysłu człowieka nad naturą polityki, prawa i władzy; bada też – co szczególnie ważne – wpływ idei na konkretną polityczną rzeczywistość.

Zajęcia prowadzi doświadczona kadra specjalistów, którzy zajmują się zawodowo zarówno historią, politologią, naukami społecznymi, jak i innymi dziedzinami wiedzy niezbędnymi do komplementarnej refleksji nad historią. Program specjalizacji jest niezwykle wszechstronny i ma częściowo charakter interdyscyplinarny: obejmuje nie tylko kursy poświęcone historii doktryn politycznych i prawnych w kolejnych epokach, ale także szeroki zestaw przedmiotów z zakresu filozofii i nauk politycznych. Studenci uczą się oglądać proces dziejowy z wielu perspektyw i zrozumieć  jego wszechstronność i głębię. Poznają korzenie współczesnej polityki, dzięki czemu potrafią lepiej i trafniej ją zrozumieć i zinterpretować. Studiowanie historii w takim ujęciu pozwala pozyskać wiedzę z wielu obszarów nauki, ale także rozwinąć kreatywność i umiejętności analitycznego myślenia. Profil zajęć ukierunkowany jest na dyskusję, co sprzyja rozwijaniu intelektualnej samodzielności. W trakcie studiów przewidziane są objazdy naukowe po Polsce i krajach europejskich. Organizowane są również spotkania z osobami zajmującymi się nie tylko historią idei, ale także szeroko rozumianą działalnością polityczną i społeczną.

Perspektywy zawodowe: uzyskane w czasie studiów kwalifikacje umożliwiają podjęcie pracy w wielu obszarach. Oprócz wiedzy fachowej z zakresu historii i nauk politycznych nacisk położony jest na kształtowanie tzw. miękkich kwalifikacji ułatwiających podjęcie aktywności zawodowej na rynku pracy. Kreatywność i umiejętność analitycznego myślenia stanowią niezbędne kompetencje z punktu widzenia pracodawców. Program studiów umożliwia podjęcie pracy na niezwykle elastycznym rynku usług, w administracji publicznej czy szkolnictwie. Studia z zakresu historii idei skierowane są również do osób zainteresowaną działalnością w przestrzeni społecznej i politycznej.