Unia Europejska

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UPJPII) historia, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UPJPII_HISTORIA
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Kierunek studiów Historia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Godziny otwarcia sekretariatu http://whidk.upjp2.edu.pl/wydzial/kontakt
Adres WWW http://whidk.upjp2.edu.pl/
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (02.09.2020 00:00 – 15.09.2020 23:59)

W trakcie studiów przyszły absolwent otrzymuje możliwość kształcenia historycznego na najwyższym poziomie dzięki kadrze doświadczonych dydaktyków i naukowców. Dużą rolę odgrywa nacisk na osobisty rozwój studentów oraz zdobycie umiejętności potrzebnych na współczesnym rynku pracy nie tylko w zawodzie historyka. Dzięki współpracy uczelni z podmiotami polskimi i zagranicznymi przyszli historycy mają dostęp do państwowych i kościelnych archiwów, uczestniczą w pracach studenckich kół tematycznych, objazdach terenowych, konferencjach naukowych i spotkaniach z uznanymi badaczami oraz świadkami historii. W trakcie studiów proponujemy 5 (finansowanych przez uczelnię) krajowych i zagranicznych objazdów naukowych, dzięki którym student konfrontuje zdobywaną wiedzę z materialnym i duchowym dziedzictwem historycznym i kulturowym. Ma on również możliwość poszerzenia podjętych na UPJPII studiów historycznych na innych zaprzyjaźnionych uniwersytetach w ramach programu Erasmus. W trakcie kształcenia zajęcia z języków obcych nowożytnych prowadzone są na poziomie B2 i C1.

Nowoczesny program studiów umożliwia wybranie indywidualnej ścieżki kształcenia spośród 3 proponowanych specjalności (otwarcie danej specjalności zależne jest od odpowiedniego minimum deklaracji):

  • Historia Chrześcijaństwa
  • Europa Wschodnia
  • Historia Doktryn Politycznych i Prawnych

Studenci otrzymują specjalistyczne wykształcenie z wybranej epoki i zagadnienia pod okiem promotora na seminarium licencjackim, a następnie magisterskim. Po osiągnięciu magisterium istnieje możliwość dalszego rozwoju naukowego w Szkole Doktorskiej. Po ukończeniu Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego absolwenci historii otrzymują uprawnienia zawodowe do nauczania w szkole. Znajdują zatrudnienie jednak nie tylko w szkołach, ale również w muzeach, instytucjach nauki i kultury. Są pożądani przez prywatne firmy i przedsiębiorców ze względu na kompetencje, kreatywność i umiejętność szybkiego dostosowania się do specyfiki danej pracy.

Historię na naszym Uniwersytecie ukończyli m.in.: Ireneusz Raś, polityk i samorządowiec, poseł do Sejmu RP (2005-), arcybiskup Łodzi Grzegorz Ryś, czy dyrektorzy Muzeów: Robert Ślusarek (Nowy Sącz) i Kamil Bogusz (Chrzanów).


Historia Chrześcijaństwa

Proponowana specjalność, poza wiedzą ogólnohistoryczną, daje możliwość uzyskania wszechstronnej wiedzy z zakresu dziejów chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo od ponad dwóch tysięcy lat wpływa na kształt naszej cywilizacji, konstytuując nie tylko religijny, ale także społeczny, polityczny i kulturowy obraz świata.

Umożliwiamy odkrywanie dziejów chrześcijaństwa pod kierunkiem wysoko wyspecjalizowanej kadry profesorskiej, dla której stanowi ono zawodową pasję i nieustające naukowe wyzwanie. Dzisiejszą kadrę specjalności tworzą następcy i kontynuatorzy wybitnych badaczy (takich jak prof. Janina Bieniarzówna, prof. Roman Zawadzki, ks. prof. Jan Kracik, ks. prof. Bolesław Kumor i wielu innych), którzy byli twórcami Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego i należeli do czołówki polskiej nauki.

Istotnym elementem przekazywanej wiedzy jest rola chrześcijaństwa jako czynnika kulturotwórczego w dziejach Europy i świata, stąd liczne zajęcia (m.in. z zakresu sztuki, kultury, archeologii) poświęcone będą przybliżeniu dziedzictwa kulturowego chrześcijaństwa.

Silną stroną specjalności Historia Chrześcijaństwa jest bogate doświadczenie w prowadzeniu badań historycznych w zakresie dziejów chrześcijaństwa, które są prowadzone na Uniwersytecie od kilkudziesięciu lat.

Perspektywy zawodowe: studia historyczne w specjalności historia chrześcijaństwa stawiają sobie za cel kształtowanie umiejętności kreatywnego myślenia i uczą postrzegania rzeczywistości i bieżących wyzwań z szerokiej perspektywy. Obie te cechy stanowią niebagatelny atut na dzisiejszym rynku pracy.

Wiedza z zakresu historii chrześcijaństwa daje przygotowanie do aktywnej działalności religijnej, społecznej, kulturalnej. Umożliwi szybkie odnalezienie się na rynku pracy dzięki umiejętnościom dopasowania do potrzeb sektora publicznego (administracji państwowej, samorządów, instytucji kultury i nauki) oraz prywatnego.

Ukończenie specjalności ułatwia uzyskanie pracy w instytucjach chrześcijańskich i świeckich, od organizacji kościelnych i fundacji po media, muzea, jednostki zajmujące się dziedzictwem kulturowym, a także umożliwia podjęcie pracy nauczyciela lub dalsze pogłębianie wiedzy i rozwój naukowy w Szkole Doktorskiej.


Europa Wschodnia

Studenci zapoznają się z historią i kulturą Rosji, Ukrainy, Białorusi oraz innych krajów regionu. W programie studiów znajdują się również kursy kultury i sztuki bizantyjskiej, wiedzy o życiu religijnym i doktrynie prawosławia. Nie brakuje także elementów wiedzy o islamie, o kulturze ludowej poszczególnych narodów, o tożsamości ich mieszkańców. Zajęcia odbywają się z zakresu bieżących zagadnień politycznych, społecznych i gospodarczych Europy Wschodniej.

Ważnym działem nauczania jest rola Polaków w historii i kulturze krajów regionu, dzieje i obecna sytuacja Kościoła katolickiego na Wschodzie. Atutami specjalności są: kadra doświadczonych naukowców i dydaktyków, badaczy historii i kultury Europy Wschodniej, znawców problematyki regionu; Intensywna nauka języka rosyjskiego przygotowująca do egzaminów certyfikujących na poziomie C1; Objazdy naukowe po krajach Europy Wschodniej (Białoruś, Estonia, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Ukraina, Węgry), poznawanie zabytków, historii, spotkania z mieszkańcami; Regularne krajowe i międzynarodowe spotkania naukowe na temat dziejów i kultury regionu; Nowoczesna forma zajęć, szerokie stosowanie prezentacji multimedialnych.

Perspektywy zawodowe: wobec ciągłych i licznych kontaktów Polski z krajami europejskiego Wschodu istnieje potrzeba wykształcenia osób znających ten obszar i posługującymi językami wschodnio-słowiańskimi. Dobra znajomość języka rosyjskiego stanowi obecnie zdecydowany atut na rynku pracy. Gruntowna wiedza o Europie Wschodniej potrzebna jest pracownikom sektora administracji publicznej – państwowej i samorządowej, pracownikom sektora biznesowego i turystycznego. Dotyczy to także osób uczestniczących w pracach instytucji kościelnych (duszpasterstwo, misje), pracowników instytucji badawczych i dziennikarzy zajmujących się tematyką wschodnią.


Doktryny polityczne i prawne

Historia doktryn politycznych i prawnych to dziedzina wiedzy, która łączy historię z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi – filozofią, naukami politycznymi czy prawoznawstwem. Próbuje ona opisać historię namysłu człowieka nad naturą polityki, prawa i władzy; bada też – co szczególnie ważne – wpływ idei na konkretną polityczną rzeczywistość.

Zajęcia prowadzi doświadczona kadra specjalistów, którzy zajmują się zawodowo zarówno historią, politologią, naukami społecznymi, jak i innymi dziedzinami wiedzy niezbędnymi do komplementarnej refleksji nad historią. Program specjalizacji jest niezwykle wszechstronny i ma częściowo charakter interdyscyplinarny: obejmuje nie tylko kursy poświęcone historii doktryn politycznych i prawnych w kolejnych epokach, ale także szeroki zestaw przedmiotów z zakresu filozofii i nauk politycznych. Studenci uczą się oglądać proces dziejowy z wielu perspektyw i zrozumieć  jego wszechstronność i głębię. Poznają korzenie współczesnej polityki, dzięki czemu potrafią lepiej i trafniej ją zrozumieć i zinterpretować. Studiowanie historii w takim ujęciu pozwala pozyskać wiedzę z wielu obszarów nauki, ale także rozwinąć kreatywność i umiejętności analitycznego myślenia. Profil zajęć ukierunkowany jest na dyskusję, co sprzyja rozwijaniu intelektualnej samodzielności. W trakcie studiów przewidziane są objazdy naukowe po Polsce i krajach europejskich. Organizowane są również spotkania z osobami zajmującymi się nie tylko historią idei, ale także szeroko rozumianą działalnością polityczną i społeczną.

Perspektywy zawodowe: uzyskane w czasie studiów kwalifikacje umożliwiają podjęcie pracy w wielu obszarach. Oprócz wiedzy fachowej z zakresu historii i nauk politycznych nacisk położony jest na kształtowanie tzw. miękkich kwalifikacji ułatwiających podjęcie aktywności zawodowej na rynku pracy. Kreatywność i umiejętność analitycznego myślenia stanowią niezbędne kompetencje z punktu widzenia pracodawców. Program studiów umożliwia podjęcie pracy na niezwykle elastycznym rynku usług, w administracji publicznej czy szkolnictwie. Studia z zakresu historii idei skierowane są również do osób zainteresowaną działalnością w przestrzeni społecznej i politycznej.