Unia Europejska

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJK) studia skandynawskie, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJK_SS-1-UJK
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kierunek studiów Studia skandynawskie
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 3
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (02.09.2020 00:00 – 15.09.2020 23:59)

Absolwent kierunku Scandinavian studies – studiów pierwszego stopnia, dysponować będzie szerokim zakresem wiedzy o współczesnej Skandynawii i państwach skandynawskich (Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji), ze szczególnym uwzględnieniem aspektów społecznych, ekonomicznych, prawnych i politycznych funkcjonowania państw skandynawskich. Zdobyta wiedza pozwoli mu na rozumienie złożonej rzeczywistości współczesnych społeczeństw i państw skandynawskich oraz miejsca gospodarek i przedsiębiorstw skandynawskich w światowej ekonomii. Program kształcenia został pomyślany w taki sposób, aby absolwent posiadał umiejętności wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej. Absolwent odznaczać się będzie ponadto umiejętnościami analizy problemów wewnętrznych państw skandynawskich w perspektywie międzynarodowej.

Absolwent kierunku Scandinavian studies uzyska ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem historii Skandynawii; idei, koncepcji i uwarunkowań współpracy oraz integracji państw skandynawskich. Posiadać także będzie wiedzę na temat genezy, powstania i zasad funkcjonowania wspólnej skandynawskiej przestrzeni społeczno-ekonomicznej. Absolwent kierunku pozna ponadto uwarunkowania skandynawskiego systemu bezpieczeństwa, zrozumie zasady ekonomiczne i prawne leżące u podstaw organizacji i funkcjonowania współczesnych państw skandynawskich i ich społeczeństw, także w ramach regionalnych i kontynentalnych ugrupowań integracyjnych.

Istotną na rynku pracy umiejętnością absolwenta jest znajomość jednego z języków skandynawskich oraz zdolność posługiwania się specjalistycznym językiem obcym (angielskim oraz skandynawskim) w zakresie stosunków międzynarodowych.

Realizacja kierunkowych efektów uczenia oznacza, że absolwent przygotowywany jest do pracy: na stanowiskach analityka i specjalisty w administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych i szeroko rozumianej dyplomacji oraz instytucjach krajowych (rządowych i pozarządowych) współpracujących z zagranicą, a także w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych i w mediach - także najnowszej generacji.

Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu absolwent jest także przygotowany do pracy w instytucjach niezwiązanych bezpośrednio z dziedziną stosunków międzynarodowych. Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych współpracujących z państwami skandynawskimi, a także strukturach Unii Europejskiej szczebla centralnego i krajowego oraz przedsiębiorstwach współpracujących ze strukturami gospodarczymi i państwami skandynawskimi. Posiada kompetencje do podjęcia pracy zawodowej w placówkach kulturalnych oraz mediach zaangażowanych we współpracę z krajami Północy. Koncepcja kształcenia kierunku szczególne znaczenie przywiązuje do przygotowanie absolwenta do pracy w środowisku biznesowym, szczególnie w skandynawskich przedsiębiorstwach działających na terytorium Rzeczpospolitej.

W programie studiów duży nacisk położony został ponadto na przekazanie studentowi uporządkowanej wiedzy specjalistycznej, którą będzie mógł on wykorzystać w pracy zawodowej. Zaliczyć do niej możemy treści programowe dotyczące: komunikowania, negocjacji, zarządzania przedsiębiorstwem lub w organizacji, prawa i praktyki stosunków dyplomatycznych. Absolwent kierunku zyskuje umiejętności niezbędne do skutecznego wykonywania zadań związanych z zarządzaniem informacjami oraz przetwarzaniem wiedzy z zakresu ekonomii, polityki wewnętrznej, i stosunków międzynarodowych. Dobór poszczególnych przedmiotów ma przyczyniać się do tego, iż absolwent postrzegać będzie konkretne problem czy zadania w sposób zintegrowany, uwzględniając przy ich rozwiązywaniu i wykonywaniu pełen kompleks uwarunkowań.

Zakładane Kierunkowe Efekty Uczenia w ramach studiów na kierunku Scandinavian studies sformułowane są w taki sposób, aby absolwent potrafił skutecznie i elastycznie reagować na potrzeby rynku pracy. Ponadto, absolwent wyposażony zostanie w nawyk ustawicznego kształcenia się oraz odznaczać się będzie świadomością wagi nieustannego rozwoju zawodowego. Będzie przygotowywany do kontynuacji edukacji na studiach drugiego stopnia.

Absolwent studiów pierwszego stopnia Scandinavian studies odznacza się:

- podstawową wiedzą w zakresie nauk o polityce i stosunkach międzynarodowych,

- znajomością prawno-międzynarodowych, konstytucyjnych oraz politycznych podstaw aktywności zewnętrznej państw skandynawskich (Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii, Szwecji),

- rozumieniem zasad organizacji państwa oraz mechanizmów i celów jego działania w sferze zewnętrznej,

- znajomością społeczno-politycznych, ekonomicznych oraz prawnych uwarunkowań wybranych polityk wewnętrznych państw skandynawskich oraz wiedzą na temat różnorodnych aspektów funkcjonowania struktur politycznych, administracyjnych bezpieczeństwa oraz gospodarek w państwach skandynawskich,

- wiedzą teoretyczna i umiejętnościami praktycznymi pozwalającymi na współdziałanie w zespołach ludzkich przy realizacji różnorodnych zadań w obrębie instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw gospodarczych,

- zdolnością do prowadzenia na poziomie podstawowym analiz problemów stosunków międzynarodowych w oparciu o wiedzę naukową,

- umiejętnością korzystania ze materiałów źródłowych w trakcie analiz problematyki ekonomii, polityki zagranicznej oraz stosunków międzynarodowych,

- umiejętnością konstruowania prostych prognoz konkretnych procesów i zjawisk w sferze ekonomicznej, polityki wewnętrznej oraz relacji międzynarodowych z wykorzystaniem metod i narzędzi właściwych dla odpowiednich dyscyplin naukowych,

- zdolnością formułowania własnej opinii na temat procesów i wydarzeń międzynarodowych,

- samodzielnością i odpowiedzialnością w zakresie powierzonych zadań,

- znajomością podstaw prowadzenia negocjacji,

- znajomością podstaw prowadzenia działalności gospodarczej,

- umiejętnością komunikowania się z otoczeniem w środowisku międzynarodowym,

- przygotowaniem do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Na zespół kompetencji zawodowych absolwenta kierunku Scandinavian studies wynikających z realizacji Kierunkowych Efektów Uczenia składają się następujące obszary wiedzy, umiejętności, zdolności praktycznych:

1. Administracyjno-organizatorskie (związane ze znajomością zasad funkcjonowania wybranych instytucji);

2. Zarządcze (związane z umiejętnością kierowania lub współkierowania procesami administracyjnymi oraz ekonomicznymi na określonych funkcjonowania wybranych organizacji, instytucji, podmiotów biznesowych);

3. Dydaktyczno-promocyjne (związane z przygotowaniem do przekazywania wiedzy o państwach i społeczeństwach skandynawskich oraz współkształtowania świadomości wśród innych ludzi szczególnych skandynawskich rozwiązań oraz modeli polityczno-ekonomiczno- społecznych);

4. Społeczne (związane z przygotowaniem do współpracy w grupie, szczególnie w kontekście organizowania ludzkiej aktywności w środowisku wielokulturowym);

5. Psychologiczne (związane ze świadomością psychologicznych uwarunkowań ludzkich postaw i działań);

6. Komunikacyjne (związane z umiejętnością komunikowania się z innymi ludźmi w określonych sytuacjach społecznych oraz zawodowych);

7. Techniczne (związane z umiejętnością korzystania z urządzeń komputerowych).

Kierunek studiów Scandinavian studies daje absolwentom gruntowną, wszechstronną wiedzę dotyczącą prawnych, politycznych, ekonomicznych, społecznych, kulturowych aspektów funkcjonowania i ewolucji skandynawskich społeczeństw i państw, a równocześnie wyposaża absolwenta w bardzo konkretne, użyteczne umiejętności oraz specjalistyczną wiedzę dotycząca ściśle zdefiniowanych zagadnień.

Grupa przedmiotów z zakresu: BIZNES I WIZERUNEK (ang. BUSINESS AND IMAGE)

Absolwent kierunku Scandinavian studies, studia pierwszego stopnia, w ramach grupy przedmiotów z zakresu Business and Image, uzyskuje wyjątkową wiedzę i umiejętności, które łączą treści kształcenia z zakresu ekonomii i zarządzania, jak również treści programowe z zakresu wiedzy o komunikowaniu i budowaniu wizerunku.

W zakresie komunikowania społecznego oraz budowy wizerunku, absolwent posiada wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania marketingowego, promocji i reklamy ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania środków marketingu w działalności biznesowej. Potrafi zastosować w praktyce metody badania i definiowania potrzeb klientów i budowy strategii marketingowych. Potrafi również w ramach działalności biznesowej przygotować i kierować kampanią promocyjną produktu, marki bądź przedsiębiorstwa. Absolwent posiada umiejętność tworzenia i propagowania image firmy, instytucji, organizacji. Absolwent potrafi prowadzić działania w ramach public relations i publicity oraz monitorować działania konkurencji, umie organizować promocję usług, koncepcji.

Absolwent realizujący przedmioty z obrębu tej grupy przedmiotów rozumie znaczenie mediów masowych w życiu i funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa, potrafi gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, rozwiązywać złożone problemy zawodowe, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Co więcej, absolwent uzyskuje umiejętności pozwalające mu na wykonywanie różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej – w stosunkach publicznych, reklamie, promocji, instytucjach prowadzących edukację medialną.

W zakresie wiedzy dotyczącej działalności gospodarczej i aktywności w środowisku biznesowym, absolwent kierunku, Scandinavian studies, realizujący zajęcia z zakresu Business and Image, posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych ukierunkowaną na zrozumienie mechanizmów funkcjonowania krajowych gospodarek państw skandynawskich oraz międzynarodowych stosunków ekonomicznych. Zna i rozumie relacje zachodzące w systemie gospodarki światowej, a w szczególności pomiędzy państwami, instytucjami i organizacjami międzynarodowymi, kształtującymi warunki międzynarodowej współpracy gospodarczej. Cechuje go znajomość funkcjonowania rynku międzynarodowego w warunkach globalnych oraz prawa międzynarodowego i zasad obowiązujących w gospodarczych kontaktach międzynarodowych.

W rezultacie osiągnięcia efektów uczenia zakładanych dla tej grupy przedmiotów, studenci są przygotowani są do pracy w przedsiębiorstwach prowadzących wymianę gospodarczą z państwami skandynawskimi, międzynarodowych organizacjach gospodarczych, instytucjach handlu zagranicznego, administracji państwowej różnego szczebla, polskich placówkach w państwach skandynawskich. Odznaczają się wiedzą i praktycznymi umiejętnościami, które pozwalają na podjęcie pracy w filiach międzynarodowych koncernów (w tym koncernów skandynawskich) w Polsce, agencjach konsultingowych, jednostkach samorządowych zajmujących się obsługą podmiotów zagranicznych i współpracą z Unią Europejską.

Grupa przedmiotów z zakresu: DYPLOMACJA I STRATEGIA (ang. DIPLOMACY AND STRATEGY)

Absolwent kierunku Scandinavian studies, studia pierwszego stopnia, realizujący grupę przedmiotów z zakresu Diplomacy and Strategy, uzyskuje wyjątkową wiedzę i umiejętności, które łączą treści programowe z zakresu wiedzy o dyplomacji i polityce zagranicznej, jak również treści programowe z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie i obronności państw skandynawskich.

W wyniku realizacji zajęć z grupy przedmiotów Diplomacy and Strategy, absolwent uzyska wiedzę pozwalającą mu na podjęcie pracy w strukturach państwowych odpowiedzialnych za formułowanie i realizację polityki zagranicznej. Przedmioty zawarte w programie studiów pozwalają na zapoznanie absolwenta z praktycznymi aspektami działalności służb zagranicznych współczesnych państw skandynawskich. Przedmioty wchodzące w skład tej grupy zajęć, wraz z przypisanymi im treściami programowymi łączą aspekty teoretyczne i praktyczne pracy w administracji państwowej oraz służbie zagranicznej. Należy także zwrócić uwagę na przedmioty, które mają obdarzyć absolwenta umiejętnością współpracy z mediami oraz wyposażyć go w niezbędną wiedzę dotyczącą sposobów oraz narzędzi komunikowania się struktur państwowych ze społeczeństwem. Studenci wybierający tę grupę przedmiotów będą posiadali zdolność rozumienia i profesjonalnego analizowania zjawisk zachodzących w polityce międzynarodowej państw skandynawskich oraz decyzji i działań zagranicznych władz Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji.

W ramach tej grupy przedmiotów dużo uwagi poświęcono problematyce bezpieczeństwa (zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego) państw skandynawskich. Absolwent zostanie przygotowany do monitorowania i analizowania procesów zachodzących w obrębie systemów bezpieczeństwa i środowisk bezpieczeństwa państw skandynawskich. Uzyskane umiejętności pozwolą mu na prognozowanie kierunków ewolucji uwarunkowań bezpieczeństwa państw skandynawskich. Wiedza oraz umiejętności praktyczne, zdobyte w procesie kształcenia w ramach tej grupy przedmiotów, czynią absolwenta studiów idealnego kandydata do pracy w instytucjach i organach bezpieczeństwa Rzeczpospolitej (takich, jak choćby: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwo Obrony RP). Co więcej, dzięki odpowiedniemu przygotowaniu teoretycznemu i praktycznemu może on pracować w pozarządowych instytutach analizy stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa oraz licznych think tankach (w Polsce i za granicą), które badają i opisują współczesne bezpieczeństwo międzynarodowe.

Podkreślić należy, że Kierunkowe Efekty Uczenia kierunku Scandinavian studies są zgodne z obowiązującą Polską Ramą kwalifikacji. Kierunkowe efekty uczenia w zakresie wiedzy zostały zapisane w taki sposób, aby student w procesie kształcenia zdobył kompletną i wieloaspektową wiedzę dotyczącą Skandynawii i państw skandynawskich, a jednocześnie uzyskał podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, komunikowania społecznego, współczesnych stosunków międzynarodowych. W podobny sposób zdefiniowane zostały Kierunkowe Efekty Uczenia w zakresie umiejętności. Absolwent studiów przygotowany zostanie do rozwiązywania problemów zawodowych bezpośrednio związanych z problematyką funkcjonowania państw skandynawskich i skandynawskich przedsiębiorstw, a równocześnie pozyska w toku studiów uniwersalne umiejętności (związane z szerokim spektrum działań w strukturach podmiotów państwowych, pozarządowych oraz biznesowych). Kierunkowe Efekty Uczenia w zakresie kompetencji społecznych kładą szczególny nacisk na przygotowanie absolwenta do pracy w międzynarodowym środowisku zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem gotowości do współdziałania z przedstawicielami społeczeństw skandynawskich.